...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aký bude mať plat zamestnanec, ktorý tvorí v oblasti kultúry? Zaradí ho zamestnávateľ od 1. 1. 2019 v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa novej tabuľky ako historika do 7. platovej triedy, 5. platového stupňa, teda tarifný plat 762 € + 38,10 € (5 % zvýšenie tarifného platu, kde zvýšenie sa zaokrúhľuje na 50 centov nahor)? Bude jeho tarifný plat 800,50 €?

Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Od 1. 7. 2016 je zamestnanec zaradený ako samostatný pedagogický pracovník, zároveň medzitým získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Je možné zamestnancovi k 1. 7. 2019 uznať prvú atestáciu ešte podľa zákona, ktorý je platný do 31. 8. 2019?

Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 2. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V školskej jedálni sú dve pomocné sily. Jedna má výučný list – fotografka, druhá má strednú poľnohospodársku školu – odbor hydinárstvo. Obidve majú osvedčenie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu kuchára. Ak by vykonávali kuchárky, do akej platovej triedy by sa mali zaradiť?

Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 27. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec požiadal v júni 2019 o uznanie kreditov (60 kreditov) a priznanie kreditového príplatku za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z angličtiny [vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)]. Doložil vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške vykonanej v júni 2019 –  Jazyková vysoká škola v Trenčíne. Ako má zamestnávateľ postupovať? Má uznať zamestnancovi kredit a vyplatiť kreditový príplatok? Má z tohto titulu nárok na vyššiu triedu?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Stredná škola plánuje zamestnať učiteľa, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (titul PhD.) a trojročnú pedagogickú prax na vysokej škole počas doktorandského štúdia.

Do ktorej platovej triedy má byť uvedený pedagogický zamestnanec zaradený?

Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 30. 6. 2019
Dátum publikácie: 10. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Učiteľ (100 % úväzok) odpracuje za 1 deň spolu 7,5 hod. Z toho v škole je od 7,45 hod. do 13,45 hod., v tom je 0,5 hod. prestávka a 2 hodiny pracuje doma – príprava na vyučovanie. Ak ide na pracovnú cestu od 7,25 hod. do 12,00 hod. (4,75 hod.), čo je menej ako 5 hodín, nemá nárok na stravné na základe cestovného príkazu. V škole odpracoval v ten deň 0,75 hod. + 2 hodiny doma, čo je spolu 2,75 hod., čo je menej ako 4 hodiny, takže nemá nárok na stravný lístok. Je to správne? Ale keď vlastne pracoval celý deň, nemá nárok na stravné z pracovnej cesty ani na stravný lístok?

Právny stav od: 1. 9. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Obec je zriaďovateľom materskej školy. Učiteľka materskej školy pracuje v tomto zariadení 4 roky, prvé dva bez kvalifikácie, má diplom z II. stupňa VŠ z odboru Výtvarná výchova a hudobná výchova s titulom Mgr. Ak chcela i naďalej pracovať ako učiteľka MŠ, začala si robiť strednú školu s odborom Učiteľstvo pre materské školy. V máji 2019 má maturitu (ukončuje túto školu). Má daná zamestnankyňa nárok na 5 dní plateného voľna na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky? Považuje sa vykonanie tejto skúšky za kontinuálne vzdelávanie? Ak nie, tak akým spôsobom má zamestnávateľ pokračovať (dať jej dovolenku)?

Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 4. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ (škola) prijal od 3. 9. 2018 zamestnankyňu do pracovného pomeru. Má dve deti narodené 8. 7. 2009 a 14. 1. 2014.

K započítaniu praxe predložila nasledovné dokumenty:

Od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009 – učiteľka ZŠ .......................... započítame 303 dní

Od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 – učiteľka ZŠ .......................... započítame 243 dní

Materská dovolenka: od 3. 6. 2009 do 15. 12. 2009

Rodičovská dovolenka: od 1. 12. 2009 do 31. 7. 2012, od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2017

Potvrdenie, že sa starala osobne o dieťa do 6 rokov jeho veku: od 8. 7. 2009 do 31. 12. 2017.

1. Ako jej započítať prax?

2. Starostlivosť o deti sa počíta do započítanej praxe?

3. Započítať jej na deti 6 rokov + 1 rok a 181 dní = spolu započítané roky 7 rokov 181 dní?

Platnosť kreditov (neplatný)
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 3. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aký vplyv má na vyplácanie kreditového príplatku zmena od 1. 1. 2018, kedy sa zo zákona vypustilo ustanovenie časového obmedzenia platnosti kreditov? Kredity, ktorých platnosť končila pred 1. 1. 2018, majú byť pozastavené a kredity, ktorých platnosť končí po 1. 1. 2018, majú neobmedzenú platnosť?

Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019
Dátum publikácie: 2. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Pedagogickí zamestnanci čerpajú náhradné voľno podľa usmernenia MŠ SR zo dňa 29. 12. 2009. Zástupca riaditeľa školy má vyučovaciu povinnosť 12 hod. týždenne. Ako má čerpať náhradné voľno? Koľko hodín náhradného voľna má čerpať v deň, keď vyučuje napr. iba 1 hod. alebo nevyučuje žiadnu hodinu?

...