...
Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec požiadal v júni 2019 o uznanie kreditov (60 kreditov) a priznanie kreditového príplatku za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z angličtiny [vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)]. Doložil vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške vykonanej v júni 2019 - Jazyková vysoká škola v Trenčíne. Ako má zamestnávateľ postupovať? Má uznať zamestnancovi kredit a vyplatiť kreditový príplatok? Má z tohto titulu nárok na vyššiu triedu?

Dátum publikácie: 2. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V školskej jedálni sú dve pomocné sily. Jedna má výučný list - fotografka, druhá má strednú poľnohospodársku školu - odbor hydinárstvo. Obidve majú osvedčenie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu kuchára. Ak by vykonávali kuchárky, do akej platovej triedy by sa mali zaradiť?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Stredná škola plánuje zamestnať učiteľa, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (titul PhD.) a trojročnú pedagogickú prax na vysokej škole počas doktorandského štúdia.

Do ktorej platovej triedy má byť uvedený pedagogický zamestnanec zaradený?

Dátum publikácie: 10. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Učiteľ (100 % úväzok) odpracuje za 1 deň spolu 7,5 hod. Z toho v škole je od 7,45 hod. do 13,45 hod., v tom je 0,5 hod. prestávka a 2 hodiny pracuje doma – príprava na vyučovanie. Ak ide na pracovnú cestu od 7,25 hod. do 12,00 hod. (4,75 hod.), čo je menej ako 5 hodín, nemá nárok na stravné na základe cestovného príkazu. V škole odpracoval v ten deň 0,75 hod. + 2 hodiny doma, čo je spolu 2,75 hod., čo je menej ako 4 hodiny, takže nemá nárok na stravný lístok. Je to správne? Ale keď vlastne pracoval celý deň, nemá nárok na stravné z pracovnej cesty ani na stravný lístok?

Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Obec je zriaďovateľom materskej školy. Učiteľka materskej školy pracuje v tomto zariadení 4 roky, prvé dva bez kvalifikácie, má diplom z II. stupňa VŠ z odboru Výtvarná výchova a hudobná výchova s titulom Mgr. Ak chcela i naďalej pracovať ako učiteľka MŠ, začala si robiť strednú školu s odborom Učiteľstvo pre materské školy. V máji 2019 má maturitu (ukončuje túto školu). Má daná zamestnankyňa nárok na 5 dní plateného voľna na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky? Považuje sa vykonanie tejto skúšky za kontinuálne vzdelávanie? Ak nie, tak akým spôsobom má zamestnávateľ pokračovať (dať jej dovolenku)?

Dátum publikácie: 4. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ (škola) prijal od 3. 9. 2018 zamestnankyňu na pracovný pomer. Má dve deti narodené 8. 7. 2009 a 14. 1. 2014.

K započítaniu praxe predložila nasledovné dokumenty:

Od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009 – učiteľka ZŠ .......................... započítame 303 dní

Od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 – učiteľka ZŠ .......................... započítame 243 dní

Materská dovolenka: od 3. 6. 2009 do 15. 12. 2009

Rodičovská dovolenka: od 1. 12. 2009 do 31. 7. 2012, od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2017

Potvrdenie, že sa starala osobne o dieťa do 6 rokov jeho veku: od 8. 7. 2009 do 31. 12. 2017.

1. Ako jej započítať prax?

2. Starostlivosť o deti sa počíta do započítanej praxe?

3. Započítať jej na deti 6 rokov + 1 rok a 181 dní = spolu započítané roky 7 rokov 181 dní?

Platnosť kreditov (neplatný)
Dátum publikácie: 3. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aký vplyv má na vyplácanie kreditového príplatku zmena od 1. 1. 2018, kedy sa zo zákona vypustilo ustanovenie časového obmedzenia platnosti kreditov? Kredity, ktorých platnosť končila pred 1. 1. 2018, majú byť pozastavené a kredity, ktorých platnosť končí po 1. 1. 2018 majú neobmedzenú platnosť?

Dátum publikácie: 2. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Pedagogickí zamestnanci čerpajú náhradné voľno podľa usmernenia MŠ SR zo dňa 29. 12. 2009. Zástupca riaditeľa školy má vyučovaciu povinnosť 12 hod. týždenne. Ako má čerpať náhradné voľno? Koľko hodín náhradného voľna má čerpať v deň, keď vyučuje napr. iba 1 hod. alebo nevyučuje žiadnu hodinu?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Je možné za rozširujúce štúdium výtvarnej výchovy uznať pedagogickému zamestnancovi 60 kreditov, keď štúdium ukončil 27. 5. 2018? Bez tohto štúdia nemohol učiť na strednej škole, lebo mal vo VŠ diplome uvedené – len pre základné školy.

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Učiteľka základnej školy má VŠ vzdelanie 2. stupňa (bez atestácií, strednú školu má v technickom odbore) v odbore učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl. Od nového školského roka nemá zamestnávateľ voľné pracovné miesto na I. stupni ZŠ, tak jej zamestnávateľ chce dať ponuku učiť na II. stupni 6 hodín predmet „techniku“ a 5 hodín „výchovné predmety“ (výtvarnú výchovu). Čiže spolu bude učiť na II. stupni 11 hodín a 12 hodín jej chce ponúknuť, aby si dopĺňala úväzok ako vychovávateľka v ŠKD, aby mala plný pracovný úväzok (vychovávateľku robila aj v minulosti).

Keďže od 1. 9. 2015 sa zmenili podmienky na dopĺňanie úväzkov:

1. je tento prepočet správny, ak v pracovnej zmluve bude mať uvedenú pracovnú pozíciu učiteľka a bude 11 hod. učiť na ZŠ a 12 hodín bude ako vychovávateľka v ŠKD, čiže bude mať úväzok spolu 23 hodín, ako je základný úväzok učiteľa ZŠ?

2. V akej platovej triede bude táto učiteľka zaradená, keďže má VŠ vzdelanie v odbore učiteľstvo pre I. stupeň a bude učiť iba na 2. stupni výchovné predmety a techniku a zároveň väčšiu časť úväzku bude pôsobiť ako vychovávateľka?

3. Aby bola kvalifikovaná, tak jej zamestnávateľ vie ešte znížiť počet hodín techniky a navýšiť počet hodín výchovných predmetov. Všetko však na 2. stupni a spolu by to bolo stále len tých 11 hodín, 12 hod. na ŠKD by jej zostalo. Ovplyvnilo by to jej platové zaradenie?

...