Právny stav od: 13. 6. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. prostredníctvom webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.)

Pracovná zmluva (neplatný)
Právny stav od: 25. 5. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorým sa zakladá pracovný pomer.

Právny stav od: 1. 4. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlas na výrub drevín.

Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 22. 7. 2018

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer  vtedy, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin avšak iba v lehote do dvoch mesiacov mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Právny stav od: 1. 7. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018
Dohoda o vykonaní práce patrí medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Náležitosti dohody upravuje Zákonník práce v § 226 a nasl.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.

Pracovná zmluva (neplatný)
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 24. 5. 2018

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorým sa zakladá pracovný pomer.

Právny stav od: 1. 12. 2017
Právny stav do: 25. 5. 2018

Osobné údaje môžeme deliť na tzv. obyčajné osobné údaje alebo osobitnú kategóriu osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov pozná iba pojem osobitná kategória osobných údajov. Podľa úradu sem patrí aj fotografia alebo záznam z kamerového zariadenia. Samotná fotografia (aj bez uvedenia mena a priezviska) je osobným údajom, na základe ktorého je osoba určiteľná.

Právny stav od: 1. 1. 1992
Právny stav do: 24. 5. 2018

Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu (zamestnanca) o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a o poučení vyhotoviť záznam.

Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.