iStock_000010700860XSmall.jpg

Dátum publikácie: 16. 12. 2014
Autor: JUDr. Renáta Považanová

Územná samospráva zastúpená obcami, mestami a vyššími územnými celkami sa pri plnení jej rozsiahlych úloh a kompetencií stáva častým objektom uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom. Článok obsahuje kompletnú a ucelenú úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy ich nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom, a to pri výkone územnej samosprávy, ako aj pri prenesenom výkone štátnej správy. 

iStock_000006177264XSmall.jpg

Dátum publikácie: 3. 12. 2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Ambíciou článku je poukázať na situáciu, kedy vlastník pozemku a stavebník má už vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, napríklad rodinného domu, a následne príde k zmene územného plánu obce a jeho stavba sa zrazu stáva nežiaducou, teda takou, ktorá už nie je v súlade s novým územným plánom obce.

/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)