Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Vzory zmlúv a právnych podaní
303 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2016

V prípade, ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok podľa § 79, je správca dane v prvom rade povinný použiť takýto preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane je v daňovom exekučnom konaní oprávnený najmä vyzvať daňového dlžníka, aby predložil doklady potvrdzujúce vlastníctvo k veci, výšku úhrad v prospech správcu dane a ďalšie dôkazy.

Právny stav od: 1. 1. 2016

V zmysle ustanovenia § 60 Obchodného zákonníka časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Správcom vkladov môže byť len zakladateľ spoločnosti alebo banka, resp. pobočka zahraničnej banky, aj keď nie je zakladateľom. Správca vkladov je povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Daňový poriadok počíta so situáciou, ak je správca dane nečinný, a teda nerozhodne vo veci v zákonom stanovených lehotách, a preto v § 66 daňového poriadku zaviedol inštitút – opatrenie proti nečinnosti. Jeho podstatou je atrahovanie (stiahnutie) príslušnosti na rozhodovanie orgánu najbližšie nadriadenému správcovi dane. 

Právny stav od: 1. 1. 2016

V písomne udelenom plnomocenstve musí byť vymedzený rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený. Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť osvedčená. Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie podľa § 68 zákona č. 563/2009 Z. z.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane. Správca dane je povinný túto žiadosť postúpiť príslušnému orgánu, ak nie je príslušný o nej rozhodnúť. O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Zastupovanie pri správe daní upravuje ust. § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca (rodič neplnoletého daňového subjektu, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu) alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

Právny stav od: 1. 1. 1992

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

Právny stav od: 1. 7. 2004

Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov musí mať rovnako ako zmluva o nájme bytových a nebytových priestorov písomnú formu a musí obsahovať predmet nájmu, vyrovnanie všetkých záväzkov medzi nájomcom a prenajímateľom a dátum skončenia nájomného vzťahu.

...