Vyhľadávanie 'Dobrý starosta' > Vzory zmlúv a právnych podaní
231 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2019

Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy, menovaný do funkcie riaditeľom školy na základe menovacieho dekrétu.

Právny stav od: 1. 7. 2019

Najčastejšie podávané žiadosti o súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch: zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne; zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné; odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Ak v dôsledku vstupu na susediaci pozemok vlastníkom susediacej nehnuteľnosti, uskutočneným s cieľom údržby alebo obhospodarovania susediacej nehnuteľnosti, vznikla škoda, je povinný ju nahradiť.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor rozhodnutia o určení súpisného čísla a orientačného čísla. Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, pričom to oznámi bezodkladne písomne vlastníkovi budovy, použije sa rovnako rozhodnutie s údajmi podľa novelizovaného § 6 ods. 4 vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov – rok 2019.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V prípade, ak sa zamestnanec bez ospravedlnenia nedostaví na miesto výkonu svojej práce, tak zamestnávateľ je okrem iných postihov oprávnený pristúpiť ku kráteniu dovolenky tohto zamestnanca, a to v rozsahu jeden až dva dni za každú zameškanú pracovnú zmenu, resp. zameškaný pracovný deň.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V zmysle § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku na zotavenie o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameška­nie kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú. V tomto prípade je zamestnávateľ oprávnený zamestnancovi krátiť dovolenku ako sankciu za neospravedlnenú absenciu zamestnanca v práci.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Poistná zmluva predstavuje typický príklad dvojstranného odplatného právneho úkonu zakladajúceho záväzkovoprávny vzťah. Z poistnej zmluvy vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistenému v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a poistenému, resp. poistníkovi z tohto vzťahu vzniká povinnosť platiť poistné.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme prinášame vzory oznámení o výške a zložení fuknkčného platu.

Právny stav od: 1. 10. 2018

Zánik poistnej zmluvy pre nezaplatenie predstavuje špeciálny sankčný spôsob zániku poistnoprávneho vzťahu, ktorý všeobecná úprava zániku záväzkov (§ 559 a nasl. OZ) neupravuje. V zmysle znenia § 801 ods. 1 a 2 OZ poistná zmluva zaniká v dôsledku toho, že si poistený nesplnil jednu zo svojich základných povinností, a to povinnosť platiť poistné. Zánik poistnej zmluvy nastáva priamo zo zákona, teda nie je potrebné, aby poisťovateľ poistenému takúto skutočnosť oznamoval. 

Právny stav od: 1. 7. 2016

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré slúži najmä na náhradu škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle. Havarijné poistenie je rámcovo upravené v ustanoveniach § 806 až § 815 Občianskeho zákonníka, ktoré konkretizujú všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zmluvné dojednania konkrétnej poistnej zmluvy. Ide o komerčný druh poistenia a konkrétne podmienky poistenia sa môžu u jednotlivých poisťovateľov líšiť.

...