Bezpečnosť podľa GDPR. Ako vykonať posúdenie vplyvu na spracovanie osobných údajov

Už budúci rok nadobudne účinnosť nielen nový zákon o ochrane osobných údajov, ale tiež revolučné nariadenie GDPR. Jednou z najdôležitejších tém, ktorú rieši toto nariadenie, je bezpečnosť osobných údajov. Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o povinnostiach prevádzkovateľov v zabezpečení spracúvania osobných údajov a pomôcť nastaviť vhodné opatrenia pre zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti podľa novej legislatívy. Upozorňujeme vás tiež, že od 25. 5. 2018 nahradí „bezpečnostný projekt“ tzv. „posúdenie vplyvu na ochranu údajov“ (DPIA). Získajte mnohé ďalšie upozornenia a odpovede na vaše otázky na školení s odborníkom na kybernetickú bezpečnosť Ing. Ivanom Makaturom a zástupkyňou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Mgr. Irenou Hudecovou.

Program

Bezpečnosť spracúvania

Cieľom je:

 • poskytnúť základné informácie o povinnostiach Prevádzkovateľov v zabezpečení spracúvania osobných údajov,
 • poskytnúť základy z teórie informačného manažmentu,
 • opísať dobrú prax v informačnej bezpečnosti,
 • poskytnúť príklady k pojmom technické a organizačné opatrenia a
 • odporučiť vhodný návrh prístupu na dosiahnutie súladu s požiadavkami GDPR.

 

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Cieľom je: 

 • poskytnúť základné informácie o povinnostiach Prevádzkovateľov v posudzovaní vplyvu na spracúvanie údajov,
 • opísať dobrú prax v manažmente rizík,
 • vysvetliť názvoslovie a základné pojmy v riadení rizika a
 • vysvetliť proces posudzovania vplyvov na spracúvanie údajov.

 

Oznámenie porušenia ochrany OÚ DPA

Cieľom je:

 • poskytnúť základné informácie o povinnostiach Prevádzkovateľov v oblasti oznamovania porušenia ochrany OÚ, 
 • opísať dobrú prax v manažmente incidentov,
 • vysvetliť názvoslovie a základné pojmy a
 • vysvetliť všeobecný proces riešenia incidentov v informačnej bezpečnosti.

 

Prvky preukázania súladu s povinnosťami prevádzkovateľa

Cieľom je: 

 • poskytnúť základné informácie o niektorých prvkov slúžiacich na preukázanie súladu s požiadavkami GDPR a
 • vysvetliť proces certifikácie, akreditácie a schválenia kódexu správania.

 

Zhrnutie 

 

Harmonogram školenia:
8.00 – 9.00 hod. – prezentácia účastníkov + občerstvenie
9.00 – 11.00 hod. – školenie
11.00 – 11.45 hod. – obedňajšia prestávka
11.45 – 13.45 hod. – školenie
13.45 – 14.00 hod. – prestávka + občerstvenie
14.00 – 16.00 hod. – školenie

 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
4. 12. 20174. 12. 2017Bratislava120 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Profil lektora

Ing. Ivan Makatura

Makatura_rf_201402_0145_4c.jpg

Kvalifikovaný bezpečnostný manažér s dlhoročnou praxou vo funkcii riaditeľa odboru bezpečnosti v bankách, v IT priemysle od roku 1993. Bol členom tímu IBM Security Services, so zameraním na oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochranu osobných údajov, manažment rizík. Pracovne pôsobí aj ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti. V role člena technickej komisie Úradu pre normalizáciu a metrológiu SR sa spolupodieľa na implementácii noriem ISO do sústavy Slovenských technických noriem.

Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držiteľom mnohých profesijných certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia rizika. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ako aj autorom mnohých článkov s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Profil lektora

Mgr. Irena Hudecová

20170526_072156.jpg

Špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. P. Hudecová pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie