Dlhodobý majetok – životný cyklus z pohľadu ZoÚ, ZDP a ZDPH - ZRUŠENÉ!!!!

Náplňou školenia je poukázanie na účtovné a daňové posúdenie jednotlivých účtovných prípadov súvisiacich so životným cyklom dlhodobého majetku. Zameriame sa na vymedzenie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska, osobitne sa budeme venovať drobnému majetku a vybraným prípadom, napr. účtovanie webových stránok.

Program

  1. Definícia majetku na účely zákona (účtovné a daňové hľadisko)

1.1. Nehmotnýmajetok

1.2. Hmotnýmajetok

1.3. Drobný hmotný a nehmotný majetok a jeho špecifiká

1.4. Oddeliteľné súčasti a ich odpisovanie

1.5. Technické zhodnotenie

 

  1. Definícia vstupnej ceny a zostatkovej ceny

2.1. Ocenenie majetku na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v závislosti od spôsobu obstarania majetku

2.2. Ocenenie majetku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v závislosti od spôsobu jeho nadobudnutia [kúpa (úver), darovanie, vlastné náklady]

2.3. Vyradenie majetku a daňové dôsledky zostatkovej ceny na základ dane z príjmov

 

  1. Kto je oprávnený odpisovaťmajetok

3.1. Odpisovanie majetku vlastníkom a inou oprávnenou osobou

3.2. Odpisovanie technického zhodnotenia na prenajatom majetku

 

  1. Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska

4.1. Účtovné odpisy dlhodobého majetku a zostavenie odpisového plánu

4.2. Daňové odpisy dlhodobého majetku, metódy odpisovania (rovnomerné, zrýchlené odpisovanie) a prerušenie daňových odpisov

4.3. Zmeny v zatriedení majetku do odpisových skupín s účinnosťou od 1. 1. 2015

  1. Odpisovanie majetku obstaraného formou finančného prenájmu a zmeny v prípade spätného finančného prenájmu (lízingu) s účinnosťou od 1. 1. 2015

 

  1. Vplyv paušalizácie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP na výšku daňového odpisu, nepeňažný príjem zamestnanca a uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 

  1. Úprava základu dane

7.1. Motorové vozidlá so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €

7.2. Prenájom motorových vozidiel a daňová uznateľnosť odpisov

7.3. Predaj dlhodobého majetku a uplatnenie jeho daňovej zostatkovej ceny do daňových výdavkov

 

  1. Vybrané problémy

8.1. Reklamné a propagačné webové stránky

8.2. Webové stránky ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku

8.3. Dlhodobý majetok a DPH (právo na uplatnenie odpočítania DPH, úprava odpočítanej dane, odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH, povinnosť odvedenia DPH pri zrušení registrácie, bezodplatné dodanie tovaru/služby)

8.4. Drobný majetok (odpisy, vyradenie, škoda, uplatnenie odpočtu DPH)

8.5. Podsúvahová evidencia vo vzťahu k dlhodobému majetku

 

  1. Diskusia

 

HARMONOGRAM:

08:30 - 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 - 11:00 1. časť prednášky

11:00 - 11:45 Obedová prestávka

11:45 - 13:40 2. časť prednášky

13:40 - 14:00 Prestávka

14:00 - 16:00 3. časť prednášky

  

Účastnícky poplatok 69 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
5. 10. 20155. 10. 2015Bratislava69 €ObjednaťMapa

garni* G HOTEL Bratislava
Košická 52
821 08 Bratislava 2

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie