NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018 (zákona o správe daní, zákona o ERP, zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017 (školenie)

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre vás seminár zameraný na výklad zmien v oblasti zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok), zákona o elektronickej registračnej pokladnici, zákona o DPH.
Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1. 1. 2018.
Upozornenie na zmeny DPH platné od 1. 11. 2017, ako aj iné aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017.
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 vzhľadom na termínový posun legislatívneho procesu nie je obsahom seminára.

Popis

Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.Program

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018schválené zmeny, napríklad:

 • nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu)
 • mení sa definícia zastretého právneho úkonu § 3 ods. 6 (prednosť obsahu nad formou);
 • zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;
 • rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie PO aj FO;
 • možnosť vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
 • nové zoznamy Finančného riaditeľstva SR, a to:
 • zoznam daňových subjektov s „dorubením dane“ z príjmov právnickej osoby;
 • zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti;
 • zoznam pre vybrané finančné inštitúcie, zoznam regulovaných osôb;
 • nová lehota vo vyrubovacom konaní a iné.

 

 Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici od 1. 1. 2018schválené zmeny, napríklad:

 • zavedenie používania klientskeho prostredia pre virtuálne registračné pokladnice zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle;
 • podnikateľ, ktorý nie je povinný evidovať tržby cez ERP, musí sprístupniť oznámenie, že sa na neho povinnosť ERP nevzťahuje;
 • doplnenie subjektov, ktoré môžu kontrolovať dodržiavanie zákona o ERP;
 • na jednom predajnom mieste je možné používať aj viaceré virtuálne registračné pokladnice;
 • zavedenie QR kódu pre virtuálne registračné pokladnice, povinná náležitosť dokladu;
 • pri výmene fiskálnej pamäte bude do knihy pokladnice zapísaná výška kumulovaného obratu;
 • archivácia fiskálnej pamäte z registračnej pokladnice do zániku práva na vyrubenie dane;
 • zmeny v ustanoveniach o správnych deliktoch a sankciách pri ERP a iné. 

 

 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácii DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností § 38;
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zmene účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – rozširuje sa na všetky stavby (nielen budovy);
 • rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nielen pre dovoz tovaru);
 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • zavedenie povinnosti podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a;
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané a iné.

 

Aplikačné zmeny v DPH platné už v roku 2017

 • vykazovanie opravy základu dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 ods. 1 ZDPH;
 • od 1. 11. 2017 zmena uplatňovania oslobodenia od dane pri vývoze služieb § 47 ods. 6 (preprava spojená s vývozom tovaru);
 • metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 ZDPH;
 • povinnosť platiť DPH slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby § 69 ods. 2 ZDPH a iné.

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou 

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň. 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
13. 11. 201713. 11. 2017Banská Bystrica78 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32

20. 11. 201720. 11. 2017Nitra78 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

21. 11. 201721. 11. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5,  Bratislava

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy

Ing. Soňa Ugróczy.jpg

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie