Konsolidovaná účtovná závierka – 20 modelových situácií

Školenie je zamerané na praktické príklady, teória bude uvádzaná v rozsahu nutnom pre pochopenie modelových situácií, t. j. jednotlivých konsolidačných operácií. Štruktúra modelových situácií pozostáva zo zadania príkladu, analýzy údajov v zadaní, účtovného zobrazenia konsolidačnej operácie v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii (súvahe), resp. v konsolidovanom výkaze úplného výsledku (výkaze ziskov a strát) a zdôvodnení postupu s odkazom na daný postup v príslušnom štandarde.

Program

 • postupy pri obstaraní podielov materskej spoločnosti ku dňu akvizície (100 % podiel, podiel menší ako 100 % a riešenie nekontrolných podielov)
 • pohyby vo vlastnom imaní po dátume akvizície
 • akvizície v priebehu roka
 • transakcie v rámci skupiny (predaje, prevody, pohľadávky/záväzky, dividendy)
 • ocenenie aktív a záväzkov dcérskeho podniku reálnou hodnotou, ocenenie nekontrolných podielov, goodwill/negatívny goodwill
 • testovanie goodwillu
 • pridružené podniky
 • spoločné dohody
 • metóda ekvivalencie
 • postupný nákup podielov
 • zmeny v charaktere finančnej investície
 • zverejňovanie údajov

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 168 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
12. 4. 201612. 4. 2016Bratislava168 €ObjednaťMapa

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

Profil lektora

Ing. Mária Cvečková

Cvečková.jpg

Audítorka od roku 2003,  členka Slovenskej komory audítorov, má aktívne členstvo v pracovných komisiách. Vykonáva audity individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov podľa slovenskej legislatívy, ako aj podľa IAS/IFRS, taktiež audity subjektov verejnej správy. Štúdium v rámci ACCA, publikačná a prednášková činnosť, odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie