Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon a spolu s ním nadobúda účinnosť aj "revolučné" nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá účastníkov dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti určite nevyhnú. Okrem toho, že získate kompletný prehľad o nových nariadeniach, lektorka školenia vám zároveň pomôže pripraviť sa na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Upozorňujeme vás tiež, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Popis

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?Program

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?

 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov

 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]

 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

 • Cezhraničný prenos osobných údajov 

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

 • Kódex správania, certifikát a akreditácia

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
10. 11. 201710. 11. 2017Banská Bystrica90 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

14. 11. 201714. 11. 2017Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

15. 11. 201715. 11. 2017Nitra90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

20. 11. 201720. 11. 2017Trnava90 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

OBSADENÉ

18. 12. 201718. 12. 2017Martin90 €ObjednaťMapa

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin

19. 12. 201719. 12. 2017Košice90 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

20. 12. 201720. 12. 2017Prešov90 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

9. 1. 20189. 1. 2018Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

10. 1. 201810. 1. 2018Trenčín90 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

16. 1. 201816. 1. 2018Piešťany90 €ObjednaťMapa

Hotel Magnólia, Nálepkova 1,Pieštany

18. 1. 201818. 1. 2018Trnava90 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

1. 2. 20181. 2. 2018Nitra90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

2. 2. 20182. 2. 2018Poprad90 €ObjednaťMapa

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

7. 2. 20187. 2. 2018Prešov90 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

8. 2. 20188. 2. 2018Žilina90 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

27. 2. 201827. 2. 2018Bardejov66 €ObjednaťMapa

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov

8. 3. 20188. 3. 2018Martin90 €ObjednaťMapa

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin

22. 3. 201822. 3. 2018Banská Bystrica90 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

27. 3. 201827. 3. 2018Trnava90 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

4. 4. 20184. 4. 2018Trenčín90 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

5. 4. 20185. 4. 2018Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

6. 4. 20186. 4. 2018Nitra90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

2. 5. 20182. 5. 2018Košice90 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

9. 5. 20189. 5. 2018Trnava90 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

10. 5. 201810. 5. 2018Poprad90 €ObjednaťMapa

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

17. 5. 201817. 5. 2018Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

21. 5. 201821. 5. 2018Banská Bystrica90 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

29. 5. 201829. 5. 2018Žilina90 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

4. 6. 20184. 6. 2018Nitra90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

5. 6. 20185. 6. 2018Prešov90 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

13. 6. 201813. 6. 2018Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“ a popri školeniach zameraných na verejnosť  vyučuje predmet „Ochrana osobných údajov“ aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika, Právo
PP školenie