Ochrana osobných údajov pre mestá a obce

Vedeli ste, že obce sú povinné do konca roka 2016 splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov? MV SR požiadalo okresné úrady o zaslanie potvrdenia, že zamestnanci obce sú oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a IS REGOB. Okresné úrady žiadajú potvrdenie o absolvovaní školenia k zákonu o ochrane osobných údajov – uvedené potvrdenia je potrebné zaslať na MV SR do konca roka 2016. Upozorňujeme, že z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov nestačí mať iba osvedčenie o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšiu dokumentáciu. Príďte na naše školenie a nielenže získate osvedčenie, ale dozviete sa, čo všetko potrebujete mať vypracované, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom a vyhli sa sankciám. Navyše, každý účastník dostane zadarmo aj aktuálne videoškolenie k danej téme a k obsahu sa tak môže kedykoľvek vrátiť.

 

Program

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; viete, kedy si musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

 

Bližšie informácie o skúške na výkon funkcie zodpovednej osoby nájdete na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
13. 9. 201613. 9. 2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

19. 9. 201619. 9. 2016Trenčín78 €ObjednaťMapa

Hotel Elizabeth****, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín

ZRUŠENÉ!!!

20. 9. 201620. 9. 2016Nitra78 €ObjednaťMapa

Hotel Mikado****, Hollého 1496/11, 949 01 Nitra

22. 9. 201622. 9. 2016Poprad78 €ObjednaťMapa

Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad 

25. 10. 201625. 10. 2016Košice78 €ObjednaťMapa

Košice Hotel****, Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 

26. 10. 201626. 10. 2016Prešov78 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14

27. 10. 201627. 10. 2016Banská Bystrica78 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon ****, Švermová 32, 974 04 Banská Bystrica

23. 11. 201623. 11. 2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

Prílohy

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení / 238 kB
Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby / 148 kB
Evidencia informačného systému osobných údajov - personalistika a mzdy / 369 kB
Oznámenie informačného systému osobných údajov / 123 kB
Žiadosť o osobitnú registráciu informačného systému osobných údajov / 222 kB
Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov / 88 kB
Vzor poučenia pre viac oprávnených osôb, pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona / 245 kB
Vzor poučenia pre jednu oprávnenú osobu, pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona / 239 kB
Metodické usmernenie č. 1/2015 k základným pojmom – súhlas dotknutej osoby / 427 kB

Pokuta Horné Orešany

 / 23 kB

Metodické usmernenie č. 2/2016 Označenie monitorovaného priestoru podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z.

 / 921 kB

Metodické usmernenie č. 3/2016 Cloudové služby z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov

 / 127 kB

Metodické usmernenie č. 4/2016 Bezpečnostné opatrenia podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.

 / 131 kB

Metodické usmernenie č. 5/2016 Monitorovanie priestorov verejnosti neprístupných

 / 128 kB

Pokuta MČ Devín

 / 36 kB

Pokuta Moldava nad Bodvou

 / 45 kB

Pokuta Komárno

 / 40 kB

Pokuta Kátlovce

 / 34 kB

Žiadosť o stanovisko – odpoveď

 / 21 kB

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“ a popri školeniach zameraných na verejnosť  vyučuje predmet „Ochrana osobných údajov“ aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Právo
PP školenie