Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. zasahuje do všetkých oblastí, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje. Jednou z najdôležitejších oblastí je personálna a mzdová agenda. Tento seminár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov. Povieme si, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografiou zamestnancov, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti, či je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne.

Na záver seminára si povieme o novom nariadení o ochrane osobných údajov, ktoré bude účinné k 25. 5. 2018.

Popis

Súčasťou materiálov budú evidenčné listy/oznámenia k personálnej a mzdovej agende, BOZP, uchádzači o zamestnanie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov na pracovisku, vzory poučení oprávnených osôb špeciálne upravené pre „personálne" informačné systémy, vzor sprostredkovateľskej zmluvy medzi prevádzkovateľom a externou spoločnosťou, ktorá spracúva personálnu a mzdovú agendu, vzor súhlasov na spracúvanie fotografie a ďalšie dokumenty.Program

 • Identifikácia informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov a i.
 • Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie. Kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom.
 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca).
 • Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy.
 • Fotografia zamestnanca. Je potrebný súhlas?
 • Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch. Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
 • Spracovávate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?
 • Profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
 • Prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kedy je potrebný súhlas zamestnanca na prenos do tretej krajiny?
 • Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce. Postupujete v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce?
 • Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.
 • Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca).
 • Agentúra dočasného zamestnávania verzus zamestnávateľ, u ktorého sú dočasne pridelení zamestnanci.
 • Agentúrny zamestnanec ako oprávnená osoba (identifikácia prevádzkovateľa a jeho povinností).
 • Kontrolná činnosť zástupcov zamestnancov (prístup k citlivým osobným údajom, rozsah osobných údajov, ktoré je zástupca zamestnancov oprávnený spracúvať pri výkone kontrolnej činnosti podľa Zákonníka práce).
 • Zamestnávateľ verzus informácie o členstve zamestnancov v odborovej organizácii.
 • Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
2. 2. 20172. 2. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

20. 2. 201720. 2. 2017Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

21. 2. 201721. 2. 2017Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

11. 4. 201711. 4. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

20. 4. 201720. 4. 2017Prešov78 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14

12. 6. 201712. 6. 2017Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

13. 6. 201713. 6. 2017Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

15. 6. 201715. 6. 2017Banská Bystrica78 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32

26. 6. 201726. 6. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Prílohy

Evidenčný list (Zmluvy) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 32 kB

Evidenčný list (BOZP) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 27 kB

Evidenčný list (Oznamovanie protispoločenskej činnosti) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 27 kB

Evidenčný list (Korporátna agenda) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 28 kB

Evidenčný list (Personalistika a mzdy) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 36 kB

Evidenčný list (Fotografia) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 30 kB

Evidenčný list (Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 24 kB

Evidenčný list (Monitorovanie zamestnancov na pracovisku) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 26 kB

Evidenčný list (Časopis) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 27 kB

Evidenčný list (Uchádzači o zamestnanie) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 58 kB

Evidenčný list (Dočasne pridelení zamestnanci) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 / 30 kB

Oznámenie informačného systému osobných údajov podľa § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 / 121 kB

Žiadosť o osobitnú registráciu informačného systému osobných údajov (ďalej len „informačný systém“) podľa § 38 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)

 / 219 kB

Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená podľa ustanovení § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 / 82 kB

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 / 32 kB

Vzor poučenia pre jednu oprávnenú osobu; pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona

 / 241 kB

Vzor poučenia pre viac oprávnených osôb; pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona.

 / 241 kB

Vzor (všeobecný) - Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 / 29 kB

Vzor (štatutár) - Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 / 28 kB

Vzor (HR) - Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 / 29 kB

Porušenie ustanovenia.

 / 2065 kB

Porušenie ustanovenia.

 / 3869 kB

Porušenie ustanovenia.

 / 4649 kB

Nesplnenie povinnosti

 / 2350 kB

Príloha - Dokumentácia o zamestnancovi

 / 12 kB

Prednáška Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

 / 140 kB

Žiadosť o stanovisko – odpoveď

 / 21 kB

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

 / 727 kB

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.