Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie

Cieľom školenia je poukázať na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou školenia bude aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.

Program

  • Právna úprava splatnej a odloženej dane z príjmov
  • Splatná a odložená daň a jej vymedzenie v účtovníctve
  • Pripočítateľné a odpočítatelné položky k základu dane z príjmov (stav k 31. 12. 2016)
  • Prechodné rozdiely na účely výpočtu odloženej dane z príjmov (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)
  • Trvalé rozdiely, pri ktorých sa odložená daň z príjmov neúčtuje
  • Účtovanie o odloženej dani z príjmov
  • Vykazovanie splatnej a odloženej dane z prijmov s dôrazom na poznámky
  • Praktické príklady na výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov so zameraním na prepočet dočasných rozdielov pri zmene sadzby dane z príjmov

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 90 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
20. 12. 201620. 12. 2016Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie