Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od 1. 1. 2017

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vyrovnaním daňovej povinosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti? Cieľom seminára je získať informácie, ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti s ukážkami na konkrétnych príkladoch, oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2016 a s legislatívnymi zmenami v zdravotnom a sociálnom poistení.

Program

  • Daňové parametre – platná výška životného minima, mesačná a ročná výška daňovej úľavy na daňovníka, maximálna suma daňovej úľavy na uplatnené príspevky na SDS a DDS,  mesačná a ročná výška daňového bonusu, sadzby dane, hraničný príjem pre povinnosť podať daňové priznanie, násobky životného minima uplatňované v ročnom zúčtovaní.

 

  • Daňové tlačivá – „Vyhlásenie na zdanenie príjmov", „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2 %/3 %)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“.

 

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, termíny a príklady – postup a pravidlá pri vyrovnaní daňovej povinosti z príjmov zo závislej činnosti, lehoty, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania, forma a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku, resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane.

 

  • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie bonusu na mesačnej a na ročnej báze, uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostivosť), spôsob a formy preukazovania nárokov, nedodržanie podmienok.

 

  • Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu  FR SR (za zomretého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov).

 

  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – výpočet nevyčerpanej dovolenky za rok 2016, výpočet denného vymeriavacieho základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu (zníženie daňovej licencie, podklady preukazujúce zadávanie zákaziek chráneným dielňam a pracoviskám).

 

  • Legislatívne zmeny k 1. 1. 2017 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov po 1. 1. 2017, zvýšenie sumy stravného, uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky a zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení a v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2017.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 90 eur s DPH obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
8. 2. 20178. 2. 2017Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Profil lektora

Ing. Iveta Matlovičová

autor_Matlovicova_120x181.jpg

V súčasnosti sa venuje metodickej činnosti a rozboru legislatívnych zmien s ich následným dosahom na zmeny v personálno-mzdovej agende. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu, zúčastňuje sa na diskusných fórach a prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR a miezd. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie