Spotrebiteľské spory v rekodifikovanom civilnom procese

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.

Program

Spotrebiteľ ako slabšia strana a nová koncepcia jeho ochrany

  • koncepcia slabšej strany a jej legislatívne vymedzenie
  • účel právnej úpravy a posun v ochrane oproti doterajšej právnej úprave
  • rozsah osobitnej právnej úpravy a jej vplyv na všeobecnú úpravu súdneho konania

Individuálne spotrebiteľské spory

  • osobitný zástupca v konaní, širšia poučovacia povinnosť súdu
  • obmedzenia v dispozičných procesných úkonoch, osobitná ochrana slabšej strany, zmena v prístupe v prípade zastúpenia advokátom
  • koncentrácia konania a rozsudky pre zmeškanie, spojenie vecí

Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach

  • transpozícia smernice č. 2009/22/ES a jej vplyv na vnútroštátne spotrebiteľské právo
  • kauzálna príslušnosť krajských súdov, odvolací súd a vzťah k dovolaniu
  • sporové strany a predmet konania, osobitná ochrana slabšej strany
  • účinky rozsudku a jeho vplyv na individuálne spotrebiteľské vzťahy

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
30. 1. 201730. 1. 2017Bratislava120 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava ZRUŠENÉ 

14. 2. 201714. 2. 2017Nitra120 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 ZRUŠENÉ

16. 2. 201716. 2. 2017Žilina120 €ObjednaťMapa

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 ZRUŠENÉ

17. 2. 201717. 2. 2017Košice120 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 ZRUŠENÉ

Profil lektora

JUDr. Juraj Kotrusz

Kotrusz.jpg

Lektor pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi sa venuje lektorskej činnosti v oblasti právnej praxe a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne venuje analýze a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Verejná správa, Právo
PP školenie