Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Lektorka Ing. Mária Cvečková sa bude na školení zaoberať zostavením účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov týkajúcich sa oblasti dlhodobého majetku, zásob, finančných pohľadávok a záväzkov, výnosov i rezerv. Chýbať nebudú ani súvisiace štandardy, ktoré riešia náklady na cudzí kapitál (IAS 23), zákazky na zhotovenie (IAS 11), zisk na akciu (IAS 33), zverejnenie spriaznených osôb (IAS 24), vykazovanie segmentov (IFRS 8), dane zo zisku (IAS 12), zamestnanecké požitky (IAS 19), prepočet cudzej meny (IAS 21), zmeny odhadov a chyby (IAS 8), vykazovanie následných udalostí (IAS 10), oblasť peňažných tokov (IAS 7) a vybrané interpretácie k IAS/IFRS. Priebeh školenia bude koncipovaný prepojením obsahu jednotlivých IAS/IFRS v aktuálnom znení  s praktickými príkladmi a s požiadavkami zverejňovania informácií.

Program

Program na prvý deň:

  • Vstup 1: Úvod do IFRS, medzinárodná legislatíva týkajúca sa problematiky v Európskej únii (procesy prijímania štandardov, stav), väzba slovenskej na medzinárodnú legislatívu; zoznam platných IAS/IFRS a interpretácií; Koncepčný rámec (aktualizácia); oceňovacie základne (pôvodné) plus súčasná hodnota plus reálna hodnota v znení nového IFRS 13;
  • Vstup 2: IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky; štruktúra a obsah účtovnej závierky, t. j. Výkaz o finančnej situácii, Výkaz o úplnom výsledku, Výkaz o zmenách vlastného kapitálu; Poznámky k účtovnej závierke,  IAS 7 Výkaz o peňažných tokoch;
  • Vstup 3: IAS 8 Účtovné pravidlá, zmeny v účtovných odhadoch a chyby; IAS 10 Udalosti po súvahovom dni; IFRS 8 Prevádzkové segmenty; IAS 21 Vplyvy zmien cudzích kurzov; IAS 24 Zverejňovanie spriaznených strán.

 

Program na druhý deň:

  • Vstup 1: IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia; IAS 40 Investície od nehnuteľností; IAS 38 Nehmotné aktíva; IFRS 5 Dlhodobé aktíva držané na predaj a ukončované činnosti;
  • Vstup 2: IAS 36 Zníženie hodnoty aktív; IAS 19 Zamestnanecké požitky; IAS 23 Náklady na cudzí kapitál; IAS 17 Lízing a náčrt problematiky lízingu v novom IFRS 16;
  • Vstup 3: IFRS 2 Úhrady viazané na akcie; IAS 33 Zisk na akciu;  IAS 20 Vykazovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci;

 

Program na tretí deň:

  •  Vstup 1: IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva; IAS 12 Dane z príjmov; IAS 34  Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia;
  •  Vstup 2: Finančné nástroje; IFRS 15 Výnosy (väzba na IAS 18 Výnosy a na IAS 11 Zákazky na zhotovenie); IAS 2 Zásoby;
  •  Vstup 3: Otázky, diskusia, analýza príkladov, ktoré budú súčasťou školiaceho materiálu, záver.

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 432 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
19. 10. 201621. 10. 2016Bratislava432 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

Ing. Mária Cvečková

Cvečková.jpg

Audítorka od roku 2003,  členka Slovenskej komory audítorov, má aktívne členstvo v pracovných komisiách. Vykonáva audity individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov podľa slovenskej legislatívy, ako aj podľa IAS/IFRS, taktiež audity subjektov verejnej správy. Štúdium v rámci ACCA, publikačná a prednášková činnosť, odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie