Účtovná závierka za rok 2015

Praktické školenie je v podstate návodom ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2015.

Program

- zmeny v legislatíve účinné v roku 2015 a ich dôsledky na zostavenie účtovnej závierky za rok 2015

- kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

- výkazy k zostaveniu účtovnej závierky k 31. 12. 2015 (obsahová náplň a zmeny pre účtovné jednotky i mikro účtovné jednotky)

- proces zostavenia účtovnej závierky 

-  závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady (účtovný a daňový pohľad na tvorbu rezerv, opravných položiek, odpis pohľadávok, inventarizačné rozdiely, nevyfakturované dodávky, kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene a pod.)

- vybrané položky účtovnej závierky (dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, účty s premenlivým zostatkom a pod.)

- splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia (účtovanie, vykazovanie a praktický príklad)

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 69 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Parkovanie v Bratislave pre účastníkov školenia 3 €/1 deň. 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
8. 2. 20168. 2. 2016Bratislava69 €ObjednaťMapa

garni* G HOTEL Bratislava
Košická 52
821 08 Bratislava 2

15. 2. 201615. 2. 2016Košice69 €ObjednaťMapa

Košice – KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

26. 2. 201626. 2. 2016Bratislava69 €ObjednaťMapa

garni* G HOTEL Bratislava
Košická 52
821 08 Bratislava 2

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie