Účtovná závierka za rok 2016

Na školení s Martinom Tužinským získate podrobný návod, ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2016. Chýbať nebude účtovné a daňové hľadisko na rôzne závierkové účtovné prípady, inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov, ako aj oprava chýb minulých období. V závere lektor zrekapituluje aj vybrané zmeny v účtovníctve, platné pre rok 2016.

Program

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • Kritériá na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • Zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • Preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami

 

Účtovná závierka termíny, predpisy

 

Závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • Odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • Zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A/B), úprava ocenenia
 • Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • Rezervy v príkladoch
 • Nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • Kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • Podsúvahová evidencia

 

Inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov

 

Vybrané položky účtovnej závierky

 • Otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • Účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • Záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • Kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • Vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

 

Oprava chýb minulých účtovných období

 

Register účtovných závierok

 • Termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

 

Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve, platných pre rok 2016

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok je 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
30. 1. 201730. 1. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

31. 1. 201731. 1. 2017Prešov78 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14

3. 2. 20173. 2. 2017Trnava78 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

8. 2. 20178. 2. 2017Nitra78 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

15. 2. 201715. 2. 2017Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

16. 2. 201716. 2. 2017Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

17. 2. 201717. 2. 2017Trenčín78 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie