Vedenie jednoduchého účtovníctva od 12.9.2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.

Program

 

1. lekcia: Povinnosť viesť účtovníctvo

 

 • Úvod do problematiky jednoduchého účtovníctva
 • zákon o účtovníctve
 • postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo
 • účtovné doklady
 • účtovné knihy
 • uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 • pokuty za porušenie predpisov

 

2. lekcia: Účtovanie v peňažnom denníku

 

 • účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane
 • účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 • účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane
 • účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane
 • účtovanie uzávierkových účtovných operácií

 

 3. lekcia: Účtovanie a oceňovanie majetku a záväzkov

 

 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
 • zásoby
 • finančný majetok
 • pohľadávky a záväzky
 • rezervy
 • cudzia mena a kurzové rozdiely

 

4. lekcia: Účtovanie vybraných účtovných prípadov – 1. časť

 

 • motorové vozidlo
 • cestovné náhrady
 • mzdy – výpočet, zdravotné a sociálne poistenie, zdaňovanie
 • poistné a príspevky platené samostatne zárobkovo činnou osobou

 

5. lekcia: Účtovanie vybraných účtovných prípadov – 2. časť

 

 • finančný prenájom
 • dotácie
 • sociálny fond
 • stravovanie
 • daň z pridanej hodnoty

 

6. lekcia: Účtovná závierka

 

 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • účtovanie inventarizačných rozdielov
 • uzatvorenie účtovných kníh
 • zostavenie účtovnej závierky
 • pozastavenie prevádzkovania živnosti a skončenie podnikania

 Termíny


  Cena  
s DPH:
Objednať:Vstúpiť do kurzu:
48 €Objednať

Profil autora

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie