Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy vo forme podpory účasti na medzinárodných a domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Do výzvy sa môžete zapojiť už od 23. 09. 2017

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy vo forme podpory účasti na medzinárodných a domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame podnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

• Potenciál plného využitia účasti na podujatí,

• Kvalita vypracovania prihlášky,

• Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,

• Realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov súvisiace s účasťou na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

 1. zúčastniť sa na medzinárodnom alebo domácom podujatí môžu výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, od ich vzniku v čase podania Žiadosti neuplynulo viac ako 5 (slovom: päť) rokov a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci,
 2. žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou na medzinárodnom alebo domácom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (žiadateľovi budú hradené poplatky za účasť na medzinárodnom alebo domácom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne nákladov na stánok na danom podujatí) pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov žiadateľa, pričom zástupca žiadateľa musí byť v čase podania Žiadosti a v čase konania podujatia štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo zamestnancom žiadateľa; vzťah zástupcu žiadateľa k žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej Slovak Business Agency,
 3. zúčastniť sa na medzinárodnom alebo domácom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Slovak Business Agency uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Slovak Business Agency uhradí výdavky spojené s prezentáciou),
 4. podať Žiadosť na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom podujatia,
 5. pre účasť na každom podujatí sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti,
 6. v prípade schválenia Žiadosti pristúpi Slovak Business Agency k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory s úspešným žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“); Slovak Business Agency nie je povinná Zmluvu uzatvoriť, ak žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Slovak Business Agency súčinnosť,
 7. Slovak Business Agency, po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou na medzinárodnom alebo domácom podujatí,
 8. refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne žiadateľom nie je zo strany Slovak Business Agency následne možná,
 9. žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve,
 10. príjemcom pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu príjemcu, alebo príjemca – fyzická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Príjemca – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príjemca nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči príjemcovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči príjemcovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň príjemca nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch,
 11. najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Schémy stanovená, za predpokladu dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy,
 12. výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu je 150 000,- EUR,
 13. na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

Žiadosť a povinné prílohy:

Zoznam povinných príloh k Žiadosti:

1. Prihláška,

2. CV zástupcov žiadateľa,

3. CV štatutárneho orgánu žiadateľa/ člena štatutárneho orgánu žiadateľa,

4. Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov žiadateľa,

5. Prezentácia projektu/startupu/nápadu,

6. Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku,

7. Vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu,

8. Vyhlásenie MSP,

9. Údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu žiadateľa samostatne),

11. Vyhlásenie za účelom kontroly,

12. Prehľad o prijatej pomoci.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov, energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť, teplárenstvo a plynárenstvo, dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín...