Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
502 výsledkov
...
tt_logo-integrovany-regionalny-operacny-program.jpg

Právny stav od: 22.5.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav do: 5.6.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: PRIORITY/D/3/2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež.

logo-nadacia-sov.jpg

Právny stav od: 9.5.2017
Právny stav do: 23.6.2017
Autor: Nadácia Slovenského olympijského výboru

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

logo_nadacia-Tesco.jpg

Právny stav od: 15.5.2017
Autor: Nadácia Pontis

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

logo_nadacia-VUB (1).jpg

Právny stav do: 31.10.2017
Autor: Nadácia VÚB

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie.

NVS.jpg

Právny stav od: 12.5.2017
Právny stav do: 31.7.2017
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.

NVS.jpg

Právny stav od: 2.5.2017
Právny stav do: 31.7.2017
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

NVS.jpg

Právny stav do: 20.8.2017
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Cieľom projektu "Technika hrou od základných škôl" je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav do: 12.6.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 37 500,- € na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav do: 12.6.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2017.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme