Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2019

Každá účtovná jednotka samosprávy zostavuje individuálnu účtovnú závierku. S dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvisia aj závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady.

Image46017

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je základným predpisom v oblasti účtovníctva pre všetky účtovné jednotky v Slovenskej republike.

Účtovné jednotky samosprávy, ktoré sú predmetom tohto príspevku, sú štandardnými účtovnými jednotkami a zákon o účtovníctve sa nezaoberá iba rozsahom, spôsobom a preukázateľnosťou ich účtovníctva, ale aj rozsahom, obsahom a preukázateľnosťou ich účtovnej závierky.

Účtovnými jednotkami samosprávy sú:

 • rozpočtové organizácie zriadené obcami/mestami,
 • rozpočtové organizácie zriadené vyššími územnými celkami (samosprávnymi krajmi),
 • príspevkové organizácie zriadené obcami/mestami,
 • príspevkové organizácie zriadené vyššími územnými celkami (samosprávnymi krajmi),
 • obce/mestá,
 • vyššie územné celky (samosprávne kraje).

Účtovné závierky všeobecne rozlišujeme podľa dôvodu ich zostavenia a podľa počtu účtovných jednotiek, o ktorých poskytujú informácie.

Každá účtovná jednotka samosprávy zostavuje individuálnu účtovnú závierku, teda účtovnú závierku obsahujúcu informácie o tejto organizácii (účtovnej jednotke). Niektoré účtovné jednotky v samospráve však majú povinnosť zostavovať účtovnú závierku aj za skupinu účtovných jednotiek, teda konsolidovanú účtovnú závierku.

Pre každú účtovnú jednotku samosprávy je štandardným dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 31.12. predmetného kalendárneho roka. Takáto účtovná závierka sa považuje za riadnu účtovnú závierku. Riadna účtovná závierka sa v elektronickej podobe ukladá do registra účtovných závierok prostredníctvom RISSAM.výkazy:

 • súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia,
 • poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

S dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvisia aj závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady:

závierkové účtovné prípady predstavujú účtovanie o skutočnostiach (predmete účtovníctva), pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

upravujúce závierkové účtovné prípady predstavujú účtovanie o skutočnostiach (predmete účtovníctva) týkajúcich sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky; upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ak je účtovná závierka organizácií samosprávy zostavená k inému dňu, ako je posledný deň kalendárneho roka, považuje sa takáto účtovná závierka za mimoriadnu účtovnú závierku. Mimoriadna účtovná závierka sa v elektronickej podobe ukladá do registra účtovných závierok prostredníctvom RISSAM.výkazy do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

UPOZORNENIE – špecifiká súvisiace s účtovnou závierkou samosprávy

 • Schvaľovanie účtovných závierok

Žiadny právny predpis v neustanovuje povinnosť alebo spôsob schvaľovania či už individuálnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky účtovných jednotiek samosprávy.

 • Dodatočné otvorenie účtovných kníh

S predchádzajúcim špecifikom súvisí skutočnosť, že keď podľa súčasných právnych predpisov účtovná závierka samosprávy nie je schvaľovaná podľa nejakého predpisu, nie je možné ani dodatočne otvoriť účtovné knihy.

 

Zákon o účtovníctve definuje účtovnú závierku ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom predmetom účtovníctva je účtovanie a vykazovanie skutočností o:

 • stave a pohybe majetku,
 • stave a pohybe záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • výnosoch,
 • nákladoch,
 • príjmoch,
 • výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia,
 • vykazovaní iných aktív,
 • vykazovaní iných pasív.

Majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť.

Záväzkom je existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť.

Výnosom je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Nákladom je zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Príjmom je prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.

Výdavkom je úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.

Výsledkom hospodárenia účtovnej jednotky je ocenený výsledný efekt jej činnosti dosiahnutý v účtovnom období.

Iným aktívom je časť aktív účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy.

Iným pasívom je povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy.

Všeobecnou požiadavkou na informácie v účtovnej závierke je ich užitočnosť, ktorú zákon o účtovníctve charakterizuje významnosťou, zrozumiteľnosťou, porovnateľnosťou a spoľahlivosťou.

Informácie v účtovnej závierke sú významné, ak by ich neuvedenie alebo chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok či rozhodovanie používateľa tejto účtovnej závierky.

Informácie v účtovnej závierke sú zrozumiteľné a porovnateľné, ak spĺňajú požiadavky spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných záznamov v nadväznosti na použité metódy účtovných záznamov.

Informácie v účtovnej závierke sú spoľahlivé, ak zabezpečujú poskytnutie verného a pravdivého obrazu o predmete účtovníctva a finančnej situácii účtovnej jednotky a ak sú úplné a včasné.

Podstatou a cieľom účtovnej závierky je zistiť stav a zmeny majetku a záväzkov k určitému dátumu, stav vlastného imania a jeho zmeny, výsledok hospodárenia prostredníctvom nákladov a výnosov, zmenu finančnej situácie.

Na účely splnenia uvedeného cieľa je potrebné pred uzatvorením účtovných kníh a zostavením výkazov účtovnej závierky upriamiť pozornosť na:

 • uskutočnenie kontroly priebežného evidovania transakcií, ku ktorým došlo v účtovnom období, ktoré sú významne odlišné od bežne evidovaných účtovných prípadov; cieľom tohto postupu je preveriť, či sa vecná a časová príslušnosť odvíja od vhodnej aplikácie príslušných platných právnych predpisov,
 • zhodnotenie významu a dosahu hospodárskych skutočností zobrazených v účtovnom systéme,
 • skompletizovanie potrebných dokumentácií k jednotlivým hospodárskym operáciám a účtovným prípadom, ktoré budú dokumentovať, že zvolené postupy zodpovedajú charakteru účtovného prípadu a platnej legislatívy,
 • zhodnotenie celkovej úrovne účtovného systému v účtovnej jednotke z hľadiska zrozumiteľnosti, prehľadnosti a trvalosti účtovných zápisov,
 • zhodnotenie úrovne vnútorného kontrolného systému, úrovne spracovania interných smerníc a ich aplikácie.

V účtovnej jednotke prebiehajú v súvislosti s účtovnou závierkou činnosti, ktoré môžeme rozčleniť na:

 • účtovnú uzávierku (prípravné práce a uzatvorenie účtovných kníh),
 • zostavenie účtovnej závierky.

V súvislosti s uzatvorením účtovných kníh sa realizujú najmä inventarizácia, kontrola bilančnej kontinuity, kontrola nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, zaúčtovanie kurzových rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmu, účtovanie rezerv a opravných položiek, účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania odpisov, účtovanie nevyfakturovaných dodávok, špecifické účtovné prípady podľa typu účtovnej jednotky, napríklad odsúhlasenie transferov.

1. Charakteristiky inventarizácie

Zákon o účtovníctve definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky, dajú sa spoľahlivo overiť) a záväzky, rozdiel majetku a záväzkov.

Zákon o účtovníctve definuje predmet inventarizácie § 29 ods. 1, a to:

 • majetok – v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky, dajú sa spoľahlivo overiť a
 • záväzky,
 • rozdiel majetku a záväzkov.

Charakteristiky majetku v súlade s § 2 ods. 4 písm. a) zákona o účtovníctve:

 • aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí,
 • aktíva, pri ktorých je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky,
 • aktíva, ktoré sa dajú spoľahlivo oceniť,
 • aktíva, ktoré sa vykazujú v súvahe.

Charakteristiky záväzku v súlade s § 2 ods. 4 písm. b) zákona o účtovníctve:

 • existujúca povinnosť, ktorá vznikla z minulých udalostí,
 • je pravdepodobné, že táto existujúca povinnosť v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky,
 • táto existujúca povinnosť sa dá spoľahlivo oceniť,
 • vykazuje sa v súvahe.

Charakteristika rozdielu majetku a záväzkov v súlade s § 2 ods. 4 písm. k) zákona o účtovníctve:

 • predstavuje zdroje majetku,
 • je súčasťou pasív účtovnej jednotky (vlastné imanie),
 • vykazuje sa v súvahe.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2019

 1. Charakteristiky inventarizácie
 2. Spôsob účtovania výsledkov inventarizácie
 3. Bilančná kontinuita a uzatvorenie účtov hlavnej knihy
 4. Kontrola správnosti zaúčtovania finančných vzťahov v rámci samosprávyČlánok je uvedený v skrátenom znení
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

20.01.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.