Nová forma Pohotovosti: Online chat priamo na portáli

Vyriešte svoje otázky priamo prostredníctvom textových správ na webe! Na portál vssr.sk sme pridali novú formu Pohotovosti - online chat.

Čítať celé

Sociálny fond – otázky a odpovede

Článok rozoberá kto je povinný tvoriť sociálny fond, na aký účel sa môže použiť, kedy sa tvorí, ako sa účtuje z daňovoprávnych, účtovnoprávnych, pracovnoprávnych súvislostí.

Čítať celé

Povinnosti v oblasti povodňového plánu

Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu, a tiež kto je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch.

Čítať celé

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bol zavedený jednou z noviel Zákonníka práce schválených v roku 2019. Aké určené podmienky musia byť splnené, aby príspevok mohol byť poskytnutý a daňovo zvýhodnený?

Čítať celé

Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií od 1. 1. 2020

V príspevku sa zameriame na niektoré zmeny účinné od 1. januára 2020, ktoré sa môžu dotknúť starostov, primátorov a mestských (miestnych) poslancov. 

Čítať celé

Informácia o vzoroch nových tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

18. 11. 2019  /  Finančné riaditeľstvo SR

Od 1. januára 2020 sa ustanovujú nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov FO pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO.

Čítať celé

Práceneschopnosť a nemocenské dávky

18. 11. 2019  /  Ing. Eva Gášpárová

Článok sa zaoberá dočasnou PN zamestnanca, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby a SZČO.

Čítať celé

NOVÝ Komentár – zákon o štátnych symboloch

15. 11. 2019  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Komentár k zákonu č. 63/1993 Z. z. výklad k správnemu používaniu štátnych symbolov.

Čítať celé

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby schválila vláda

6. 11. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Zákon proti byrokracii – ďalšie znižovanie administratívnej záťaže

29. 10. 2019  /  Redakcia

Pripravovaná novela má odstrániť povinnosť predkladať v listinnej podobe ďalšie doklady ako napr. kópiu rodného listu, sobášneho listu, či úmrtného listu.


Novela zákona o pozemkových úpravách schválená vládou

20. 9. 2019  /  Redakcia

Dňa 19. septembra vláda schválila novelu zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Tretiemu sektoru poslala finančná správa na účty takmer 70 miliónov eur

20. 11. 2019  /  TASR

Ide o financie, ktoré na účty neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % zo svojich zaplatených daní z príjmov.

Čítať celé

Potvrdenie na účely získania 2 % daní z príjmu treba požiadať čo najskôr

19. 11. 2019  /  TASR

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú získať potvrdenie na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, by o potvrdenie mali požiadať včas a nenechávať si to na poslednú chvíľu.

Čítať celé

Prezidentka podpísala novelu Obchodného zákonníka

14. 11. 2019  /  TASR

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti.

Čítať celé