Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2019

Každá účtovná jednotka samosprávy zostavuje individuálnu účtovnú závierku. S dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvisia aj závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady.

Čítať celé

Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC v roku 2020

Téma finančného výkazníctva je aktuálna každý rok, a to hlavne začiatkom roka, kedy MF SR aplikuje zmeny príslušnej legislatívy, zapracováva požiadavky z praxe. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC. 

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave PÚ za rok 2019

Príklad s účtovnými prípadmi v prie­behu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Čítať celé

Koniec roka prináša pre školstvo ďalšie zmeny

Zmeny realizované novelou školského zákona nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019, 1. januára 2020 a 1. júla 2020.

Čítať celé

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020

Uzatvorenie mzdových listov, potvrdenie v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň, ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ...

Čítať celé

Prehľad odvodov od 1. 1. 2020

20. 1. 2020  /  Ing. Jana Repáčová

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2020 v tabuľkách.

Čítať celé

Zmena osobných príplatkov od 1. 1. 2020

20. 1. 2020  /  Redakcia

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, ktorá mení právnu úpravu osobných príplatkov.

Čítať celé

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2020

20. 1. 2020  /  Ing. Karin Štecová, PhD.

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2019 do 28. februára 2020, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku.

Čítať celé

Rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia funkcie sudcu a prokurátora

28. 11. 2019  /  Redakcia

Dňa 28. novembra 2019 vláda schválila návrh novely zákona o sudcoch. Navrhuje sa zavedenie opatrení uplatnených v prípadoch, ak je dôvodná pochybnosť, že činnosťou sudcov a prokurátorov bude ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov.


Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

22. 11. 2019  /  Redakcia

Na základe uznesenia vlády je v legislatívnom procese pod č. LP/2019/847 výber katastrálnych území pre pozemkové úpravy v roku 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby schválila vláda

6. 11. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára

23. 1. 2020  /  TASR

Výšku dane z nehnuteľností určujú mestá a obce, ktoré sú správcami tejto dane a rozhodujúcim termínom pre povinnosť podať daňové priznanie je deň zápisu do katastra nehnuteľností.

Čítať celé

Pri uplatnení odvodovej úľavy sa toto obdobie študentovi do dôchodku nezaráta

23. 1. 2020  /  TASR

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Čítať celé

Daňovo-odvodové zaťaženie ľudí s minimálnou mzdou vzrástlo aj v tomto roku

13. 1. 2020  /  TASR

Daňovo-odvodové zaťaženie ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu vzrástlo aj v roku 2020. Tempo rastu zaťaženia sa však spomalilo.

Čítať celé