Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme, sú povinný vydať pracovný poriadok. Pozriete si znenie pracovného poriadku s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Čítať celé

Plat riaditeľa školy 2019

Odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. septembra 2019 je zákon novelizovaný dvakrát.

Čítať celé

Zmeny zákona o odmeňovaní od 1. septembra 2019

Príspevok sa zaoberá zmenami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a tiež novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. septembra 2019.

Čítať celé

Školstvo čakajú ďalšie významné zmeny

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Čítať celé

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Príspevok rozoberá zmeny od 1. januára a 1. septembra 2019.

Čítať celé

Porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky (ONLINE ROZHOVOR)

17. 9. 2019  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Zrážky zo mzdy – komplexne

16. 9. 2019  /  Bc. Katarína Danajovičová

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

Čítať celé

Príjmy z reklamy príspevkovej organizácie

12. 9. 2019  /  Ing. Marta Rešetková, PhD.

Príspevková organizácia uzatvorila zmluvu o reklame a propagácii, v ktorej predmetom zmluvy je zverejnenie reklamného textu a loga firmy. Je príjem z reklamy a vecného daru zdaniteľným príjmom?

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

2. 7. 2019  /  Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

SZČO môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné

16. 9. 2019  /  TASR

SZČO, ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, môže zaniknúť povinnosť platiť poistné aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto povinnosti.

Čítať celé

Cezhraničné obchodovanie má upraviť novela zákona o DPH

12. 9. 2019  /  TASR

Novelou sa preberajú viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.

Čítať celé

Daňovým subjektom má klesnúť administratívna záťaž

12. 9. 2019  /  TASR

Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice má priniesť novela daňového poriadku, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

Čítať celé