Školstvo čakajú ďalšie významné zmeny

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Čítať celé

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Príspevok rozoberá zmeny od 1. januára a 1. septembra 2019.

Čítať celé

Financovanie regionálneho školstva v roku 2019

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva, normatívnemu a nenormatívnemu financovaniu regionálneho školstva.

Čítať celé

Združená investícia v praxi

Cieľom príspevku je ozrejmenie inštitútu združenej investície v subjekte verejnej správy (najmä subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky) a zakotvenie normatívnych právnych aktov.

Čítať celé

Smernice pre neziskové organizácie

Interné smernice pre neziskové organizácie sú vypracované v súlade so zmenami v roku 2019. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Čítať celé

Zaradenie do platového stupňa a započítanie praxe

19. 8. 2019  /  Ing. Jarmila Szabová

Ak zamestnankyni zamestnávateľ nezapočítal do započítanej praxe čas starostlivosti o deti, vznikol jej nárok na doplatok platu z dôvodu nesprávneho zaradenia do platového stupňa?

Čítať celé

Zmeny vyhlášky o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

7. 8. 2019  /  MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Od 1. augusta 2019 nadobudli platnosť zmeny vyhlášky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Čítať celé

Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky

5. 8. 2019  /  Ing. Eva Gášpárová

Zdravotné poistenie, sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov a pravidlá, ktoré platia pri zamestnávaní občanov EÚ v SR.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

2. 7. 2019  /  Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

Vláda schválila výlučne elektronický obchodný register

22. 8. 2019  /  TASR

Obchodný register má byť exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorý schválila vláda SR na svojom rokovaní.

Čítať celé

Niektorým firmám majú ubudnúť povinnosti overovať ročné uzávierky

22. 8. 2019  /  TASR

Niektorým firmám by mali ubudnúť povinnosti v oblasti účtovníctva. Počíta s tým novela zákona, ktorá má odstrániť tzv. goldplating pri prebratí eurosmernice do slovenskej legislatívy, ktorá sa zaoberá touto oblasťou. Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných uzávierkach.

Čítať celé

Vláda schválila novelu o DPH, ktorá upravuje cezhraničné obchodovanie

22. 8. 2019  /  TASR

Cezhraničné obchodovanie s tovarom má uľahčiť novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Preberajú sa ňou viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.

Čítať celé