Jednotné kontaktné miesta

JUDr. Ladislav Kopál – renomovaný odborník na oblasť tvorby a kontroly regulácie živnostenského podnikania (živnostenského práva), známy aj z publikačnej činnosti v odborných periodikách
 • praktický sprievodca právnou procedúrou získania podnikateľského (a nielen živnostenského) oprávnenia prostredníctvom jednotných kontaktných miest
 • všetky potrebné informácie pre začatie podnikania na Slovensku na jednom mieste, súhrnným spôsobom
 • od základnej právnej úpravy až po kontakty na príslušné inštitúcie

Info

 • praktický sprievodca právnou procedúrou získania podnikateľského (a nielen živnostenského) oprávnenia prostredníctvom jednotných kontaktných miest
  ... jednotné kontaktné miesta = 50 živnostenských (obvodných) úradov = miesta, ktoré za Vás reálne vykonajú služby spojené so začatím podnikania iba na základe vstupných údajov a doloženia potrebných dokladov
 • všetky potrebné informácie pre začatie podnikania na Slovensku na jednom mieste, súhrnným spôsobom
  ... vysvetlivky, praktické rady, vyplnené vzory tlačív a návody na postup, ako využiť legislatívne a administratívne zjednodušený postup prostredníctvom služieb JKM
 • od základnej právnej úpravy až po kontakty na príslušné inštitúcie
  ... podrobný manuál na to, čo všetko je JKM oprávnené za vás vykonať, koho a čoho sa týka, s akým nárokom, čo je k tomu treba, kde, ako a na koho sa obrátiť, za čo .... a celý rad ucelených a súvisiacich informácií a návodov na postup
 

Materiál obsahuje podrobné a praktické informácie o tom,
ako na jednom autorizovanom mieste získať:

 • nielen živnostenské oprávnenie ( alebo podnikateľské oprávnenie podľa iných osobitných predpisov)

ale aj

 • zápis do obchodného registra,
 • výpis z registra trestov pre povinný okruh osôb, IČO,
 • splniť povinnosti na daňové účely a na účely zdravotného poistenia,
 • informácie o možnostiach a podmienkach podnikania a ďalšie viaceré tzv. obslužné činnosti

... a všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako tento obslužný mechanizmus funguje
v praxi.

 

Aby ste mali lepšiu predstavu, o aké informácie v tomto dokumente ide, z akých oblastí, ponúkame vám možnosť prehliadnuť si obsah materiálu v odborných heslách (obsah).

Pozrite aj ukážku.

 

Okruh tých, ktorým je publikácia určená ...

 • Pre priamych i nepriamych poskytovateľov jednotlivých služieb prostredníctvom JKM:
  ako sú miestne obvodné úrady všeobecnej štátnej správy (obzvlášť odbory živnostenského podnikania), špecializované úrady na jednotlivých odvetvových úsekoch štátnej správy (obzvlášť daňové orgány), odvetvové ústredné orgány štátnej správy v pozícii povoľovacích, registračných a metodicko – riadiacich orgánov, prierezové i odvetvové profesijné komory v oblastiach združujúcich jednotlivé slobodné povolania, orgány štatistiky, registra trestov, zdravotných poisťovní a pod.
 • Pre orgány a inštitúcie vykonávajúce verejno-právnu kontrolu, dozor a dohľad nad podnikateľskou sférou a záujmovú ochranu:
  ako sú ústredné i regionálne kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány a inštitúcie (od SOI až po špecializované kontrolné ustanovizne), miestne a regionálne orgány samosprávy, podnikateľské organizácie a združenia organizované na báze zákona – napr. Slovenská živnostenská komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora (komory) a na báze samosprávnych záujmových združení, napr. reprezentatívny Slovenský živnostenský zväz, rôzne ochranné občianske, najmä spotrebiteľské združenia,
 • Pre subjekty, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku profesijne:
  v pozíciách poradcov, advokátov a ich koncipientov, prokurátorov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov, exekútorov, ale aj študentov práva a ekonómie a tým aj vysokých škôl a univerzít, rôznych záujmových vzdelávacích inštitúcií na báze celoživotného vzdelávania a pod.
 • Pre samotných záujemcov o podnikanie:
  a tých, ktorí už na území Slovenskej republiky podnikajú v postavení fyzických a právnických osôb, vrátane právnických osôb v postavení tzv. neziskových alebo nevládnych organizácií a inštitúcií, ktoré vykonávajú alebo môžu vykonávať podnikateľskú činnosť doplnkovým spôsobom (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, cirkvi, náboženské spoločnosti), ako aj iné subjekty ako napr. príspevkové organizácie, pozemkové spoločenstvá a pod.
 

Našli ste v tomto článku všetky informácie? Radi uvítame Vaše námety a pripomienky.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.