Miernejšie podmienky odkladu platenia dane a zaplatenia dane v splátkach

Finančná správa SR zmiernila podmienky na povolenie odkladu splatenia dane alebo na zaplatenie dane v splátkach. Znižuje sa aj úrok z povoleného odkladu alebo splátok z 10 % na 3 %.

Image43817

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Vychádza tak v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Po novom platia miernejšie podmienky.

Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Týka sa to všetkých daní, či už dane z nehnuteľnosti, DPH alebo dani z príjmov.

Finančná správa už zverejnila na svojom webe pokyn, ktorý hovorí o nových podmienkach:

Úprava podmienok pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach

Podľa pokynu odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
  2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
  3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
  4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Tento inštitút sa vzťahuje na všetky dane, vrátane sankcií (pokuty, úrok z omeškania), pretože podľa § 2 písm. b) daňového poriadku na účely daňového poriadku sa daňou rozumie daň podľa osobitných predpisov vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Nevzťahuje sa však na preddavky na daň, pretože tieto nie sú daňou.

Ustanovenie § 57 daňového poriadku sa vzťahuje aj na povolenie odkladu daňového nedoplatku alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach.

Dlžníci mali aj doteraz možnosť žiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3 000 eur, či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Pre pandémiu koronavírusu sa však situácia mnohých občanov skomplikovala.

Zjemnením týchto podmienok chce finančná správa vyjsť v ústrety tým, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí.

V okamihu, keď finančná správa povolí odklad platenia dane, bude sa na nich hľadieť ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj Prvú pomoc.

Podmienkou jej získania je totiž neexistencia nedoplatkov na dani z príjmov. Ľudia majú dve možnosti ako túto podmienku splniť. Buď požiadajú o odklad platenia dane, alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Dôležité je tiež, že sa zníži aj úrok z odkladu, ktorý sa vyrubuje za dobu povoleného odkladu alebo splátok. Namiesto 10 % bude po novom úrok len vo výške 3 %.

Pod splatnosťou dane je potrebné rozumieť pôvodnú splatnosť dane vyplývajúcu napr. z daňového priznania alebo z rozhodnutia správcu dane.

Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu/splátok. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím v lehote kratšej ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach. To znamená, že úrok z odloženej sumy sa počíta za skutočnú dobu odkladu platenia dane, resp. platenia dane v splátkach vrátane dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo dňa zaplatenia poslednej splátky za predpokladu, že daňový subjekt dodržal všetky splátky.

Podľa daňového poriadku v znení účinnom od 1. januára 2021 úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur. Úrok z odloženej sumy je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Autor: Finančná správa SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Finančná správa SR

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Dátum publikácie

22.02.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.