MV SR: Prevencia kriminality pre rok 2019

Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

Výzva číslo II KMV 2019

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Účel

Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ/poskytovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Gestor

odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia

29.03.2019

Termín uzávierky

do 45 dní od dňa zverejnenia výzvy

Oprávnené aktivity

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov (kamerových systémov) zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí.

Trvanie projektu

do 31. decembra 2019

Základný cieľ projektu

Podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov, zamerané na včasnú identifikáciu nápadu trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti v lokalitách s vyššou mierou pouličnej kriminality a zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov miest a obcí.

Adresa na predkladanie žiadostí

Príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba. Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Kontaktné údaje na príslušný okresný úrad v sídle kraja:

Okresný úrad Bratislava
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Mgr. Silvia Lapštigová
Tel.: 09610/46022, e-mail: silvia.lapstigova@minv.sk
Adresa: Tomášikova 46, Bratislava 832 05

Okresný úrad Trnava
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Libor Blažo
Tel.: 033/556 42 32, e-mail: libor.blazo@minv.sk
Adresa: Kollárová 8, Trnava 917 77

Okresný úrad Nitra
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Ivana Cigáňová
Tel.: 037/654 92 68, e-mail: ivana.ciganova@minv.sk
Adresa: Štefánikova trieda 69, Nitra 949 01

Okresný úrad Trenčín
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Ing. Lucia Velacková
Tel.: 032/741 13 91, e-mail: lucia.velackova@minv.sk
Adresa: Hviezdoslavova 3, Trenčín 911 01

Okresný úrad Žilina
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Michaela Mikulíková
Tel.: 041/733 56 04, e-mail: michaela.mikulikova@minv.sk
Adresa: Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08

Okresný úrad Banská Bystrica
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Ing. Lenka Brveníková
Tel.: 048/430 62 29, 0961/699 229; e-mail: lenka.brvenikova@minv.sk
Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica 974 05

Okresný úrad Prešov
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Viktória Kmecová
Tel.: 051/708 22 79, e-mail: viktoria.kmecova@minv.sk
Adresa: Námestie mieru 3, Prešov 080 01

Okresný úrad Košice
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
PhDr. Martina Pastorová
Tel.: 055/600 12 85 , e-mail: martina.pastorova@minv.sk
Adresa: Komenského 52, Košice 041 26

Podmienky podania žiadosti a poskytnutia dotácie a oprávnení žiadatelia

 

Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe podanej písomnej žiadosti v listinnej forme v súlade s výzvou, ktorej vzor/formulár je uvedený v prílohe tejto výzvy.

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Žiadateľ nemôže byť oprávneným žiadateľom ani príjemcom dotácie, ak vyhlasovateľ/poskytovateľ dotácie, odstúpil v predchádzajúcich troch rokov od zmluvy o poskytnutie dotácie z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom.

Dotáciu na rovnaký účel z verejných zdrojov možno poskytnúť rovnakému žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku.

Disponibilný objem zdrojov

1 200 000,- eur z toho: kapitálové výdavky v sume 1 200 000,- eur

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie: 10 000,- eur

Maximálna výška dotácie: 90 000,- eur

Výška spolufinancovania:

Minimálne 5% z celkových výdavkov s možnosťou z vlastných zdrojov alebo iných ako verejných zdrojov.

Náležitosti žiadosti

▪ podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

▪ podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy:

 

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, rozpočet výdavkov financovaných z dotácie, vzor personálnej matice, kontrolný list náležitostí žiadosti, ktoré tvoria prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme, sa nachádzajú v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1

Kritériá výberu a poradie ich dôležitosti

Ø Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu

- zameranie projektu a súlad s oprávnenými aktivitami výzvy,

- jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, aktivít, výsledkov a výstupov projektu,

- štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu,

- inovatívnosť projektu,

- prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu

Ø Cieľové skupiny a dosah na verejnosť

- jasné zadefinovanie cieľovej skupiny (skupín) projektu,

- rozsah oslovenia širokej verejnosti,

- celkový dopad na cieľovú skupinu.

Ø Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita

- spolupráca žiadateľa s ďalšími zainteresovanými subjektmi na realizácii projektu,

- kompatibilita aktivít projektu s cieľom a očakávanými výsledkami projektu,

- trvalosť a udržateľnosť aktivít projektu a požadovaného výsledného efektu v období najmenej 5 rokov po ukončení projektu,

- personálna maticaPersonálna matica je súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice, ako aj jej zmien je životopis osôb uvedených v personálnej matici – odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu.,

- publicita projektu

Ø Rozpočet a efektívnosť

- vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít,

- efektívnosť a opodstatnenosť použitia finančných prostriedkov predpokladaných na realizáciu projektu

Formálna kontrola, odstraňovanie nedostatkov

a) Formálna kontrola žiadosti je proces, pri ktorom sa preveruje či žiadateľ doručil žiadosť kompletnú a či v žiadosti nechýbajú niektoré povinné náležitosti.

b) Formálnu kontrolu v mene gestora zabezpečuje krajský koordinátor pre prevenciu kriminality na okresnom úrade v sídle kraja.

c) Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality po prijatí žiadosti vykoná kontrolu formálnej a vecnej správnosti žiadosti, kontrolu úplnosti náležitostí žiadosti, kontrolu obsahu, úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a kontrolu splnenia podmienok žiadosti ustanovených vo výzve a v osobitných predpisoch. Ak žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené v osobitných predpisoch alebo nespĺňa podmienky uvedené vo výzve, krajský koordinátor pre prevenciu kriminality vyzve žiadateľa v lehote do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti na doplnenie príloh a náležitostí, ktoré stanovujú príslušné platné predpisy. Ak žiadateľ v lehote do 10 pracovných dní po vyzvaní žiadosť nedoplní, žiadosť sa bude považovať za neúplnú.

d) Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, môže odstrániť krajský koordinátor bez konzultácie so žiadateľom. Krajský koordinátor je tiež oprávnený bez konzultácie so žiadateľom:

- doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné, o akého žiadateľa ide,

- zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá,

- upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá,

- opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie.

e) Žiadosť, ktorá spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi a podmienky uvedené vo výzve, predloží krajský koordinátor pre prevenciu kriminality na rokovanie krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na odborné posúdenie a vyhodnotenie projektov na základe analýzy kriminality v danom kraji/regióne.

f) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vypracuje odborné stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie.

g) Krajský koordinátor predloží žiadosti a projekty na rokovanie komisie, zloženej zo zástupcov dotknutých útvarov Ministerstva vnútra SR, spolu s analýzou kriminality v príslušnom kraji spracovanou na základe podkladov od krajského riaditeľstva Policajného zboru, odborným stanoviskom vypracovaným krajským riaditeľstvom Policajného zboru a inými podkladmi relevantnými pre odborné, hospodárne a efektívne posudzovanie žiadostí pre komisiu;

h) Po rokovaní komisie gestor predloží ministerke záznam z rokovania komisie a zoznam odporúčaných a neodporúčaných žiadostí, spolu so žiadosťami a návrhom rozhodnutia ministerky.

i) Gestor v mene poskytovateľa dotácie zverejní na webovom sídle zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie aj s účelom a výškou poskytnutej dotácie a zoznam neschválených žiadostí vrátane dôvodu neschválenia žiadosti; a to do 30 dní od schválenia a neschválenia žiadosti.

Hodnotiaci orgán

Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zložená zo zástupcov dotknutých útvarov Ministerstva vnútra SR, hodnotí žiadosť podľa kritérií uvedených vo výzve, postupom podľa osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 526/2010 Z. z.), rozhoduje o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti, o odporúčaní výšky dotácie a o odporúčaní zmeny štruktúry výdavkov v žiadosti. O odporúčaní alebo o neodporúčaní žiadostí komisia rozhoduje hlasovaním.

Člen komisie nesmie byť žiadateľom a nesmie ním byť osoba, u ktorej so zreteľom na jej pomer k žiadateľovi alebo žiadosti o poskytnutie dotácie možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Člen komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa. Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť očíslované.

Doplňujúce informácie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie

 

 

Žiadosti sa zasielajú na adresy uverejnené vo výzve do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obálka žiadosti s dátumom uvedeným na poštovej podacej pečiatke. V prípade osobného doručenia žiadosti do podateľne okresného úradu v sídle kraja je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne úradu. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Obálky doručené po konečnom termíne na predkladanie žiadostí, nebudú akceptované. Rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami
a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR v jednom origináli. Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe. a všetky strany musia byť žiadateľom očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom). Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať šanóny (zakladače) s euroobalmi alebo inou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé strany predloženej dokumentácie. Žiadosti v inej ako v hrebeňovej väzbe alebo pevnej väzbe, rovnako ako aj žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom v stanovenom termíne nebudú akceptované. Zoznam príloh a náležitostí žiadosti je uvedený na Kontrolnom liste príloh a náležitostí, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy.

Krajský koordinátor uzná dodatočné predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie podľa § 8a ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak mu budú doručené do 10 kalendárnych dní od termínu uzatvorenia výzvy. V prípade, keď žiadateľ požiadal príslušný orgán o vydanie potvrdeniaPotvrdenia vystavené orgánmi štátnej a verejnej správy, konkurzným súdom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami., ale potvrdenie mu v zákonnej lehote nebolo vydané, krajský koordinátor dočasne zaradí žiadosť do ďalšieho posudzovania za predpokladu, že žiadateľ túto skutočnosť preukázal (priložil potvrdenie o prijatí žiadosti príslušným orgánom, kópiu podacieho lístku a pod.). Krajský koordinátor uzná dodatočné doručenie takejto chýbajúcej prílohy alebo náležitosti, ak mu bude doručená do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. Za doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, sa považujú doklady vyžadované zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj doklady vyžadované zákonom č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Poznámka

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená na adresu uvedenú na predkladanie žiadostí v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ, VÝZVA číslo II KMV 2019“.

Ďalšie informácie

Dôležité upozornenie!

K žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vypracovať rozpočet výdavkov financovaných z dotácie, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Suma výdavkov označená ako kategória uvedená v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie je záväzná. Rozpočet výdavkov, na ktoré sa požaduje dotácia, je potrebné doplniť o vecnú špecifikáciu. Dotáciu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu pri dodržaní podmienok stanovených v platných predpisoch a v zmluve o poskytnutí dotácie.

Poskytovateľ môže rozhodnúť o znížení výšky požadovanej dotácie uvedenej v žiadosti, o čom informuje žiadateľa. Žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o tejto skutočnosti predloží gestorovi čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so schválenou dotáciou. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže schopnosť naplniť ciele projektu, realizuje sa ďalší projekt v poradí schválený komisiou.

V prípade, ak bola žiadateľovi poskytnutá nižšia dotácia a žiadateľ je schopný naplniť ciele projektu žiadateľ upraví rozpočet projektu v súlade s nižšie poskytnutou dotáciou a cieľmi projektu.

Ak je žiadateľ platcom DPH, ktorý si môže uplatniť odpočítanie DPH, za oprávnený výdavok sa bude považovať iba výdavok na úhradu bez DPH.

Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 z dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Legislatívny rámec

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (účinný od 01.01.2019)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/526/20190101.html

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 01.01.2019)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20190101.html

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11449

Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/498/20120101

Ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR citované v tejto výzve a v jej prílohách sú umiestnené na právnom a informačnom portáli verejnej správy

https://www.slov-lex.sk/domov

Vzor zmluvy

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie, vrátane prílohy rozpočtu výdavkov financovaných z dotácie, ako aj ďalšie vzorové tlačivá k vyhodnoteniu dotácie, sa nachádzajú v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese

http://www.minv.sk/?dotacie-1


Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku; ochranu a správu štátnych hraníc; bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy; veci zbraní a streliva; súkromné bezpečnostné služby;...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.