Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl

Nadačný fond Slovenské elektrárne podporí formou grantu projekty pre deti pri návrate do škôl.

Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemickej situácie vzdelávací proces na Slovensku mimoriadne náročný. S jeho dôsledkami sa budú žiaci a ich pedagógovia vyrovnávať dlhší čas. Aby toto obdobie bolo čo najkratšie a aby bolo využité čo najefektívnejšie, rozhodol sa Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporiť projekty, ktoré prostredníctvom grantového programu Energia pre vzdelanie 2021 pomôžu preklenúť dôsledky vzniknutej situácie počas obdobia pandémie, keď boli žiaci vylúčení z kolektívov a vzdelávali sa dištančne.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť deti, ale aj učiteľov pri návrate do škôl, preklenutie tohto ťažkého obdobia, urýchlenie procesu adaptácie a posilnenie motivácie detí do ďalšieho vzdelávania. Zameriavame sa na zníženie rozdielov vo vzdelávaní spôsobených pandémiou, špecificky v prípade detí, ktoré boli vylúčené z online vzdelávania, ako aj návrat k rozvojovým aktivitám detí napríklad prostredníctvom krúžkovej činnosti, Centier voľného času či jarných a letných škôl a podobne.

Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2021 na podporu tohto projektu celkovo 50 000 EUR.

Cieľová skupina

Deti navštevujúce základné školy.

Kto sa môže uchádzať o podporu?

 • Základné školy a špeciálne základné školy,
 • Základné školy a špeciálne základné školy prostredníctvom rodičovských alebo občianskych združení pôsobiacich pri školách,
 • Mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré sa venujú inovatívnemu, neformálnemu alebo inkluzívnemu vzdelávaniu.

O aký grant môže subjekt žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 1000 EUR, maximálna suma grantu je 3 000 EUR.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu, najviac 3 000 EUR.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Aké aktivity podporíme?

Zážitkové vzdelávacie aktivity pre žiakov a žiačky: kreatívne, inovatívne, neformálne vzdelávacie aktivity a workshopy, rozvoj sociálnych zručností detí, rozvojové, tvorivé aktivity, jarné a letné školy, letné tábory (denné aj pobytové), školských asistentov, zapájanie budúcich učiteľov a učiteľky ako mentorov/dobrovoľníkov.

Na čo bude možné využiť grant?

Grant je možné využiť na zakúpenie materiálu, pomôcok na školenia, aktivity pre deti, lektorov vzdelávania, ubytovanie a stravu a iné aktivity priamo súvisiace s nákladmi na realizáciu zážitkových vzdelávacích aktivít.

Hodnotiace kritériá:

 • Prínos projektu – kvalitne a detailne popísaný dopad aktivít na vzdelávanie a na rozvoj sociálnych zručností detí,
 • kvalitne, konkrétne, kreatívne vypracovaný plán aktivít,
 • zásah projektu a jeho udržateľnosť,
 • dôraz na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie,
 • zaangažovanie a spolupráca pri aktivitách s inými organizáciami a dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami,
 • primeranosť a efektívnosť rozpočtu.

Postup a povinné prílohy pri zasielaní projektov

Najneskôr do 21. marca 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • Registrovať sa na stránke Darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Energia pre vzdelanie 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke Darca.sk;
 • prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Podmienky grantovej výzvy

Ak žiadateľ o grant uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslal:

 • Vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu podľa pokynov, ktoré nájdete zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca.sk v časti súbory na stiahnutie najneskôr do 15. októbra 2021 poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2 %), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • Elektronické podanie záverečnej správy cez Darca.sk najneskôr do 15. októbra 2021.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie projektu.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

17. február 2021: Vyhlásenie výzvy

21. marec 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

9. apríl 2021: Zverejnenie výsledkov

apríl 2021 – september 2021: Realizácia projektov

15. október 2021: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú známe do 9. apríla 2021. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu.

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.