Niekoľko noviniek pre obce v zákone o pohrebníctve od 1. 1. 2020

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon o pohrebníctve. Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o pohrebníctve totiž od jeho prijatia nebol doteraz novelizovaný.

Image46601

1. Úvod

1. 1. 2020 nadobudne účinnosť zákon č. 398/2019 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve (ďalej aj ako „zákon o pohrebníctve“).

Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o pohrebníctve totiž od jeho prijatia nebol doteraz novelizovaný.

V tomto príspevku predstavíme niekoľko zmien, ktoré sa týkajú obcí; samotná novela však obsahuje aj iné zmeny, ktoré sa dotýkajú napr. pohrebných služieb alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

2. Pohrebisko

2.1 Umiestnenie pohrebiska

Pri umiestňovaní nového pohrebiska musí obec zohľadniť jeho pietny charakter (čl. I bod 29 novely§ 15 ods. 1 zákona o pohrebníctve). Účelom tohto ustanovenia podľa dôvodovej správy je zabezpečiť, aby zbytočne nedochádzalo k vzájomnému približovaniu obytnej zóny a pohrebiska v snahe predchádzať rušivému vplyvu hlučných činností na pietny charakter pohrebiska.

2.2 Ochranné pásmo

Dôležitou zmenou prechádza ochranné pásmo pohrebiska (čl. I bod 30 novely§ 15 ods. 7 zákona o pohrebníctve). Doteraz bolo ochranné pásmo priamo zo zákona 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pričom sa v ňom nesmeli povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

Po zmene už bude mať obec oprávnenie ochranné pásmo pohrebiska ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, pričom v ňom určí:

  • šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska,
  • pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska,
  • činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Týmto sa tak obciam umožňuje individuálne určenie šírky ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky v obci alebo s ohľadom na možné budúce rozšírenie pohrebiska.

Súčasné ochranné pásmo v šírke 50 m zanikne; ochranné pásmo bude existovať len v prípade, že si tak obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. Konkrétne zákonné ochranné pásmo podľa doterajšieho znenia zákona zaniká najneskôr 31. marca 2020, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr (čl. I bod 69 novely§ 36a ods. 5 zákona o pohrebníctve).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

24.02.2020