Obstarávacia cena hmotného majetku

Príspevková organizácia obstarala hmotný majetok. Pri kúpe majetku uhradila aj recyklačné poplatky. Do akej odpisovej skupiny hmotný majetok zaradí?

Image17286

Celá otázka:

Príspevková organizácia obstarala nasledovný hmotný majetok:

 • svetelný pult (pozostávajúci: 1 ks svetelná ovládacia konzola, 1 ks prepravný kufor a kabeláž),
 • svetelná zostava (pozostávajúca: 8 ks LED BAR reflektory, 16 ks LED PAR reflektory, 2 ks prepravné kufre pre LED BAR reflektory, 2 ks prepravné kufre pre LED PAR reflektory a kabeláž),
 • diaľkový ovládací systém k mixážnemu pultu (pozostávajúci: 1 ks iPad, 2 ks wifi anténa, 5 ks ethernet switch, notebook, rozširujúca karta pre pult Midas M 32 s príslušenstvom, slúchadlá a káble pre zapojenie),
 • cimbal (hudobný nástroj + doprava).

Pri kúpe majetku uhradila aj recyklačné poplatky vzťahujúce sa k jednotlivým druhom majetku. Do akej odpisovej skupiny zaradí hmotný majetok? Ako účtuje o recyklačnom poplatku? Bude účtovaný na účet 501*?

Odpoveď:

Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku je upravené v ustanovení § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z inštitútu § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov hmotný majetok sa oceňuje:

 1. obstarávacou cenou, s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
 2. vlastnými nákladmi hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
 3. reálnou hodnotou bezodplatne nadobudnutý majetok.

Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Reálnou hodnotou jednotlivej zložky majetku alebo záväzkov alebo súboru rovnorodých zložiek majetku alebo súboru rovnorodých zložiek záväzkov sa rozumie

 1. trhová cena,
 2. hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa písmena a) známa,
 3. hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa písmena b), alebo
 4. posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa písmen a) až c), alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke.

Účtovanie o obstaraní dlhodobého hmotného majetku je predmetom ustanovenia § 28 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na

 1. prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,
 2. prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,
 3. zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
 4. náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,
 5. úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,
 6. skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
 7. vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

 

 

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie aj s príkladmi účtovania nájdete tu:

Obstarávacia cena hmotného majetku

Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Dátum publikácie

10.01.2020