Podpora centier OVP na ceste k excelentnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“.

Zámer rozvojového projektu

Podporiť vypracovanie systému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce v rámci spolupráce strednej odbornej školy a zamestnávateľov aplikáciou metód zabezpečovania kvality podľa Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET), v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, základnými školami pri profesijnej orientácii žiakov a polytechnickej výchove a spolupráce s technickými vysokými školami.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 30 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia stredných odborných škôl, ktoré môžu popri svojom názve používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet). Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár žiadosti dostupný na http://centraexcelentnosti.iedu.sk/

Konečný termín na predloženie žiadostí je 15. jún 2021 do 23:59.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese rp.excelentnost@minedu.sk do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich podporných materiáloch:

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“ (ďalej len „rozvojový projekt“) môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy.

Realizátormi predmetných rozvojových projektov sú stredné odborné školy, ktoré môžu popri svojom názve používať aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „realizátor“).

Finančné prostriedky sa poskytnú zriaďovateľom stredných odborných škôl na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.