Povinná predškolská výchova pre päťročné deti schválená

Národná rada schválila návrh zákona na zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky päťročné deti.

Image22309

Parlament schválil povinnú predškolskú výchovu pre päťročné deti. Ide o návrh, ktorý už dlhšiu dobu presadzoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Do parlamentu ho predkladala trojica koaličných poslancov – Ľubomír Petrák, Eva Smolíková a Péter Vörös.

Opatrenie nadobudne účinnosť v januári 2021, a vytvorí povinnosť pre každé dieťa absolvovať predškolskú výchovu. Reflektuje tak na súčasný stav, kde iba každé tretie dieťa z marginalizovaných rómskych komunít chodí do škôlky aspoň rok. Škôlka však nie je jedinou možnosťou, akou môžu deti plniť povinný rok predškolskej výchovy, novela podporila napríklad aj vzdelávanie v domácom prostredí. Zákon zároveň ruší tzv. nulté ročníky základných škôl, a to od roku 2022.

,,Som nesmierne rád, že poslanci tento dôležitý návrh zákona schválili. Povinná predškolská výchova bola absolútnou prioritou nášho úradu od môjho nástupu do funkcie, do jej prípravy sme spolu s kolegami vložili tri roky práce. Som presvedčený, že pomôže všetkým deťom, no pre tie z marginalizovaných rómskych komunít môže znamenať výrazný pozitívny zvrat v ich živote. Výskumy aj prax ukazujú, že ak dieťa z takéhoto prostredia prichádza do základnej školy po škôlke, má oveľa väčšiu šancu na úspech vo vzdelávacom systéme. Toto opatrenie pomôže redukovať počet detí v špeciálnych školách, zníži napätie pri nástupe do základných škôl, a v konečnom dôsledku zvyšuje zamestnateľnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na otvorenom trhu práce,“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Počas tvorby návrhu prebehla diskusia s rôznymi organizáciami reprezentujúcimi jednotlivé segmenty predškolskej výchovy, ako aj so zriaďovateľmi – obcami. Výsledok sa prejavil vo forme zásadných zmien v porovnaním s pôvodným návrhom z mája. Menila sa forma financovania opatrenia (ktoré ostane v originálnych kompetenciách obce), ale napríklad aj podmienky vzdelávania v domácom prostredí.

,,Schválenie zákona považujem za obrovský úspech, naša práca sa však nekončí. Zákon predstavuje iba základy, na ktorých treba ďalej stavať a pokračovať. Zákon je iba základná konštrukcia, ktorú musíme dotvoriť vo forme podporných opatrení. Musíme dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov a gradovať úsilie pri práci s rodinami. Týmito krokmi vieme postupne rozšíriť povinnú predškolskú výchovu vekovo smerom nadol, tak ako to majú v okolitých krajinách“, dodal Ravasz.

Autor: Ministerstvo vnútra SR


Pediatri podporili škôlku od 5 rokov

Štátny tajomník Peter Krajňák sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stretol so zástupcami pediatrov, aby spolu diskutovali o zavedení povinnej predškolskej dochádzky.

Časťou verejnosti kritizovanú oblasť navrhovanej novely zákona o výchove a vzdelávaní podporila aj prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti pani Marta Špániková, ktorá na pracovnom stretnutí zdôraznila dôležitosť a význam zaškolenosti detí pred vstupom do prvého ročníka základnej školy.

Z pohľadu pediatrov je podľa nej veľmi nešťastné, že zavedenie povinnej predškolskej dochádzky sa hodnotí len ako prispôsobenie sa majoritnej skupiny voči minorite, t. j. deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z marginalizovaných rómskych komunít. Svojou argumentáciou pozitívne hodnotia a podporujú vstup päťročných detí do vzdelávacieho a výchovného procesu už v materských školách.

MUDr. Marta Špániková, prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a MUDr. Alena Prokopová z Ministerstva zdravotníctva SR vo svojom vyhlásení uviedli: „Predškolské obdobie nie je len prípravou na školu, z vývinového hľadiska je tento vek obdobím prípravy na celý život. Je veľmi dôležité, aké skúsenosti dieťa v tomto veku získava, kto a ako na neho vplýva. Z pohľadu detského lekára a štúdia psychológie dieťaťa považujeme vstup dieťaťa vo veku 5 rokov do materskej škôlky jednoznačne za potrebný a správny. Podporujeme takú legislatívnu úpravu, ktorou bude mať každé dieťa nárok na materskú školu, nebude odmietnutý jeho vstup do materskej školy z dôvodov nedostatku miesta, trvalého bydliska, nezamestnanosti rodičov, či iných dôvodov.“

Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Legislatívny proces mi môžete pozrieť tu:

  • zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
  • v Zbierke zákonov SR uverejnená novela pod číslom 209/2019 Z. z.
Autor: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov, energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť, teplárenstvo a plynárenstvo, dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

03.07.2019