Príjmy z reklamy príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia uzatvorila zmluvu o reklame a propagácii, v ktorej predmetom zmluvy je zverejnenie reklamného textu a loga firmy. Je príjem z reklamy a vecného daru zdaniteľným príjmom?

tt_noznice-dan

Celá otázka:

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC organizovala podujatie Deň detí. Uzatvorila zmluvu o reklame a propagácii, v ktorej predmetom zmluvy je zverejnenie reklamného textu a loga firmy na podujatí pri príležitosti dňa detí. Za reklamu poskytla vecný dar vo forme tovaru na odmeny (sladkosti) pre deti v uvedenej celkovej výške, ktoré sa zúčastnia podujatia. Je príjem z reklamy a vecného daru zdaniteľným príjmom?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z nájomného, príjmov z predaja majetku, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Avšak ustanovenie § 13 ZDP oslobodzuje od dane príjmy daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzená osobitným predpisom, okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním.

Vychádzajúc z § 13 ods. 1 právnej normy od dane sú oslobodené príjmy:

  1. daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
  2. rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
  3. štátnych fondov, príjmy Rady pre riešenie krízových situácií, príjmy Garančného fondu investícií a príjmy Fondu ochrany okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
  4. plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii, vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
  5. obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,
  6. z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,
  7. z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5,
  8. je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Dátum publikácie

12.09.2019