Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024

V príspevku upozorňujeme na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2022 až 2024“, ktorá bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi pod 5/2021. 

Image44336

V príspevku upozorňujeme na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2022 až 2024“ (ďalej len „príručka“), ktorá bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/005766/2021-411. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva príručku každý rok v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty verejnej správy.

Príručka slúži ako metodická podpora pri zostavovaní rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy. Cieľom príručky je pripraviť a jednotne usmerniť subjekty verejnej správy vo veci zostavenia rozpočtu na roky 2022 až 2024; príručka obsahuje textovú časť a dôležité prílohy zverejnené pod číslami:

1 – Kódy zdrojov,

2 – Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024,

3 – Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.

Rozpočet verejnej správy na roky 2022 až 2024 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. Rozpočet na rok 2022 je záväzný, rozpočty na roky 2023 a 2024 sú orientačné a budú sa upresňovať v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch v ďalšom rozpočtovom roku.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa v rozpočtoch subjektov verejnej správy pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií. Podľa § 1 ods. 6 citovaného opatrenia sa rozpočtová klasifikácia uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR pre jednotné uplatnenie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo metodické usmernenie k opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov uverejnených postupne vo Finančných spravodajcoch.

Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Výdavky na roky 2022 až 2024 sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto klasifikácie. Bližšie informácie o klasifikácii výdavkov podľa SK COFOG sa nachádzajú na webovej stránke úradu www.statistics.sk.

Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, prerokujú návrhy svojich rozpočtov s ministerstvom financií a zapracujú do návrhov svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy.

Návrh rozpočtu verejnej správy bude vychádzať z predložených návrhov rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy, a to:

 • štátneho rozpočtu,
 • rozpočtov príspevkových organizácií štátu zaradených Štatistickým úradom Slovenskej republiky do sektora verejnej správy,
 • rozpočtov štátnych fondov (Environmentálny fond, Národný jadrový fond, Štátny fond rozvoja bývania),
 • rozpočtu fondov sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (rozpočet Sociálnej poisťovne, rozpočty zdravotných poisťovní),
 • rozpočtu MH Manažmentu, a. s.,
 • rozpočtu Slovenského pozemkového fondu,
 • rozpočtov verejných vysokých škôl,
 • rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Rozhlas a televízia Slovenska, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Audiovizuálny fond, Eximbanka, Fond na podporu vzdelávania, Fond na podporu umenia, Fond na podporu športu a pod.),
 • rozpočet zdravotníckych zariadení,
 • rozpočet verejných výskumných inštitúcií,
 • rozpočty obcí, vyšších územných celkov a dopravných podnikov.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

19.07.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.