Príspevok na lyžiarsky kurz

V roku 2020 bude ministerstvo poskytovať príspevok na lyžiarske výcviky / kurzy, snowboardové výcviky / kurzy a kombinované lyžiarske / snowboardové výcviky / kurzy a na školy v prírode.

Image24084

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2019 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v RISe a rozpis zverejní na svojom webovom sídle.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ), špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowbordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowbordingových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2019 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v RISe, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na LK neumožnili použiť celý príspevok 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení posledného LK.

 

Podrobnosi o organizácii a využití príspevkov na lyžiarske kurzy upravuje smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku.
 
Viac informácií nájdet tu:
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

13.01.2020