Slobodný prístup k informáciám

Je zákonné, ak obec poskytne žiadateľovi na základe jeho elektronickej žiadosti informáciu o vystavených rozhodnutiach o vyrubení poplatku za komunálny odpad iných poplatníkov obce? Žiadosť od občana v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bola zaslaná elektronicky a nepodpísaná.

iStock_000021779385XXXLarge.jpgOtázka:

Je zákonné, ak obec poskytne žiadateľovi na základe jeho elektronickej žiadosti informáciu o vystavených rozhodnutiach o vyrubení poplatku za komunálny odpad iných poplatníkov obce? Žiadosť od občana v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bola zaslaná elektronicky a nepodpísaná.

Odpoveď:

Elektronicky podaná žiadosť občana za účelom získania informácie o rozhodnutiach o vyrubení poplatkov za komunálny odpad v obci sa charakterizuje v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám) ako informácia podliehajúca obmedzeniu k sprístupneniu. V zmysle menovaného ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba (obec) nesprístupní informáciu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. V zmysle menovaného zákona sa v ustanovení § 1a definuje obec a právo výberu miestnych daní. Tieto dane sú následne špecifikované v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celá odpoveď je zverejnená v Súvisiacich príkladoch z praxe.

Autor: Bc. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

02.01.2015