Usmernenie hlavného hygienika k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl

Usmernenie hlavného hygienika SR k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19.

Image47697

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

 

Bratislava, 18.12.2020
SOPZŠČ/7829/124402/2020


Usmernenie

hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19.

Zámerom usmernenia je riadenie praktickej výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov vysokých škôl v prirodzených podmienkach praxe.

Zdravotnícki pracovníci sú súčasťou kritickej infraštruktúry, a preto je nevyhnutné umožniť žiakom a študentom absolvovať praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach s tým, že po ukončení štúdia budú ako zdravotnícki pracovníci odborne spôsobilí zabezpečovať a plniť úlohy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Tento dokument sa vydáva s cieľom zabezpečiť praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach pre žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov príslušných študijných programov vysokých škôl počas trvania epidémie COVID-19.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa pri praktickej výučbe v zdravotníckych zariadeniach postupuje nasledovne:

  1. nosenie rúšok a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými vyhláškami a opatreniami Úradu verejného
    zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
  2. pri vstupe na klinické pracoviská v rámci praktickej výučby je nosenie rúšok pre žiakov a študentov povinné, pričom títo sú povinní disponovať aj vlastnými rúškami,
  3. s ohľadom na špecifický charakter praktickej výučby na vybraných klinických pracoviskách je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto
    požiadavka musí byť zo strany žiakov a študentov rešpektovaná, pri kontakte s pacientom je akceptované výlučne jednorazové rúško, alebo filter FFP 2, či FFP 3,
  4. dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk),
  5. aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania sa vzhľadom na hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-Cov-2,
  6. ak sa u žiaka alebo študenta prejavia príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na Covid-19, je potrebné postupovať v zmysle usmernenia hlavného hygienika OSIO/791/119830/2020 zo dňa 20.11.2020 (11. aktualizácia).


Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 5.1.2021

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

AUTOR

Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

Dátum publikácie

12.01.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.