Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva

Metodické usmernenie k účtovaniu v súvislosti so zabezpečení stravovania zamestnancov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Image6159

26/DZPaÚ/2021/MU

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa, opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v JÚ“).

Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Bližšie informácie k tomuto ustanoveniu sú uvedené v internom riadiacom akte č. 33/2021 Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2.

Z ustanovení § 152 Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie:

 • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
 • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby (ďalej len „zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok“).

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).

Poznámka: Toto usmernenie sa nezaoberá účtovaním skutočností súvisiacich so zabezpečením stravovania poskytovaním jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Suma príspevku na stravovanie

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľovi vyplýva povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov minimálne 55 % ceny jedla a najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších prepisov. Táto suma je od 01.07.2019 určená opatrením č. 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „Opatrenie o sumách stravného“) na 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Tzn. maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie v zmysle Zákonníka práce je 55 % z 5,10 eura, t. j. v sume 2,81 eur.

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného. Tzn. zamestnanec má nárok na stravovaciu poukážku v minimálnej hodnote 3,83 eur (75% z 5,10 eur). Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovaciu poukážku minimálne 55% z jej hodnoty. Napríklad, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovaciu poukážku v hodnote 4 eur, zamestnávateľ naň prispieva sumou 2,20 eur a zamestnanec sumou 1,80 eur (ak zamestnávateľ neprispieva zo Sociálneho fondu).

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, finančným príspevkom je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného. Tzn. minimálna výška finančného príspevku je 2,11 eur a maximálna výška finančného príspevku je 2,81 eur.

Okrem vyššie uvedenej sumy môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide o príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu (ďalej len „SF“).

1. Účtovanie stravovacích poukážok

Tak ako je uvedené vyššie, jednou z možností na zabezpečenie stravovania je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.

Stravovacie poukážky môžu mať dve formy, a to papierová (tzv. gastrolístky) a elektronická forma.

Poznámka: V súlade s § 152 ods. 4 Zákonníka práce v znení účinnom od 01.01.2023 zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

1.1 Účtovanie stravovacích poukážok v papierovej forme

Stravovacie poukážky v papierovej forme, ktoré zamestnávateľ nakupuje pre svojich zamestnancov predstavujú z účtovného hľadiska ceniny. V zmysle § 25 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve sa ceniny oceňujú v účtovníctve ich menovitou hodnotou. Podľa § 25 ods. 6 písm. c) zákona o účtovníctve sa menovitou hodnotou rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch, alebo ceninách. Nákup stravovacích poukážok účtovná jednotka účtuje v ich menovitej hodnote vyznačenej na stravovacej poukážke, bez ohľadu na prípadné zľavy a provízie poskytnuté sprostredkovateľom stravovacej služby.

V sústave jednoduchého účtovníctva je potrebné všetky účtovné prípady posúdiť aj z daňového hľadiska v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Príspevky na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bodu 5 zákona o dani z príjmov.

Účtovanie stravovacích poukážok je upravené s účinnosťou od 01.01.2021 v § 21a ods. 1 a 2 postupov účtovania v JÚ.

Podľa § 21a ods. 1 postupov účtovania v JÚ sa nadobudnutie stravovacích poukážok zamestnávateľom účtuje v knihe cenín ako cenina so súčasným účtovaním v knihe záväzkov.

V peňažnom denníku sa úhrada tohto záväzku za stravovacie poukážky účtuje:

 • poplatok za sprostredkovanie stravovacích služieb ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona o dani z príjmov v členení na služby, v sume sprostredkovania služieb bez DPH [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu postupov účtovanie v JÚ]
 • hodnota stravovacích poukážok v členení na
  • príspevok zamestnávateľa v súlade s § 152 Zákonníka práce v sume 55 % z hodnoty stravovacej poukážky ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu postupov účtovania v JÚ],
  • príspevok na stravovanie zo SF fondu ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania v JÚ],
  • príspevok zamestnanca na stravovanie ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania v JÚ].

Podľa § 21a ods. 2 postupov účtovania v JÚ sa v knihe cenín v rozsahu poskytnutých stravovacích poukážok v príslušnom mesiaci účtuje ich výdaj. V účtovnej jednotke, ktorá je zamestnávateľom, sa pri príspevku na stravovanie poskytnutom zo SF, okrem jeho účtovania v peňažnom denníku, účtuje aj čerpanie SF v knihe SF. V knihe pohľadávok sa účtuje pohľadávka voči zamestnancovi vo výške príspevku zamestnanca na stravovanie. Úhrada hodnoty príspevku zamestnanca na stravovanie zamestnancom sa v peňažnom denníku účtuje

 • pri úhrade v hotovosti ako príjem do pokladne a príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. f) postupov účtovania v JÚ] alebo
 • pri zrážke zo mzdy ako úhrada pohľadávky voči zamestnancovi a výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení mzdy [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) tretieho bodu postupov účtovania v JÚ].

Sociálny fond

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie zo SF, tak čerpanie SF na tento účel sa účtuje ako výdavok, ktorý podľa zákona o dani z príjmov neovplyvňuje základ dane z príjmov [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania v JÚ]. Tvorba a čerpanie SF je upravené v § 7 ods. 3 postupov účtovania v JÚ. Ak prostriedky SF nie sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba SF sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona o dani z príjmov v členení tvorba SF [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu postupov účtovania v JÚ]. Ak prostriedky SF sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba SF sa účtuje v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona o dani z príjmov v členení tvorba SF [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu postupov účtovania v JÚ]. V knihe SF sa tvorba a čerpanie účtuje ako prírastok a úbytok SF.

Príklad č. 1

Spoločnosť s.r.o. dodáva stravovacie poukážky v počte 1 000 ks mesačne vopred. Nominálna hodnota 1 stravovacej poukážky je 4,50 eur. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so Zákonníkom práce 55 % z hodnoty stravovacej poukážky, zamestnávateľ zo SF prispieva 0,60 eur, zvyšok z ich hodnoty zráža zamestnancom zo mzdy. Spoločnosť s.r.o. si bude účtovať odmenu za dodávku a balné stravovacích poukážok vo výške 2 % z celkovej ceny za odobraté poukážky. Celková fakturovaná čiastka zahŕňa sumu za odobraté poukážky a sumu odplaty dodávateľovi za odobraté poukážky. Dodávateľ zľavu z ceny za odobraté stravovacie poukážky neposkytol.

Č. Účtovný prípad Doklad Suma v eur Účtovná kniha
1.

Nákup 1 000 ks stravovacích poukážok v menovitej hodnote 4,50 eur / 1 stravovacia poukážka; súčasťou je provízia dodávateľa 90 eur + DPH 20 % z provízie (18 eur)

Faktúra

4 608

Kniha záväzkov – vznik záväzku voči dodávateľovi

+ Kniha DPH

2.

Príjem stravovacích poukážok

Interný účtovný doklad

4 500

Kniha cenín - príjem

3.

Úhrada za nákup stravovacích poukážok

Výpis

z bankového účtu

4 608

Peňažný denník – viď nižšie

4.

Výdaj stravovacích poukážok zamestnancom

Interný účtovný doklad

4 500

Kniha cenín - výdaj

Peňažný denník (účtovný prípad pod č. 3 + zrážka zo mzdy zamestnancom)

č. Účtovný prípad

Doklad

Výdavok

z bankového účtu

VOZD*

Ostatný výdavok v eur

VOZD*

služby v eur

VNZD**      

v eur
VOZD mzdy v eur
1.

Úhrada záväzku na základe faktúry za nákup stravovacích poukážok z bankového účtu

Výpis

z bankového účtu

4 608

2 475

90

2 043***

 
2.

Zrážka zo mzdy zamestnanca z titulu jeho príspevku na stavovanie

Mzdový list

Čistá mzda v eur

     

1 425

* VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

** VNZD – výdavok neovplyvňujúci základ dne z príjmov

Poznámka: uvedené skratky budú použité aj v nasledujúcich príkladoch

***Suma 2 043 eur zahŕňa príspevok zamestnanca v sume 1 425 eur + príspevok zo SF v sume 600 eur + DPH v sume 18 eur.

1.2 Účtovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme

Stravovacie poukážky v elektronickej forme na báze elektronickej karty (ďalej len „elektronická karta“), ktorú poskytujú zamestnávatelia je karta, ku ktorej je zo strany zamestnávateľa asociovaná určitá hodnota, pričom výška „nabitia“ karty závisí od podmienok, ktoré sú dohodnuté v zmluve uzatvorenej medzi zamestnávateľom a poskytovateľom elektronickej karty. Elektronické karty, ktoré zamestnávateľ nakupuje pre svojich zamestnancov nepredstavujú z účtovného hľadiska ceniny ako je to v prípade stravovacích poukážok v papierovej forme.

Účtovanie elektronických kariet v sústave jednoduchého účtovníctva upravuje § 21a ods. 4 až 6 postupov účtovania v JÚ.

Nadobudnutie elektronických kariet sa účtuje v knihe záväzkov.

Výdaj a dobitie elektronických kariet zamestnancom sa účtuje v pomocnej evidencii pracovnoprávnych vzťahov.

V súvislosti s príspevkami na stravovanie zamestnancov sa v zmysle § 21a ods. 5 postupov účtovania v JÚ po použití elektronických kariet a následnom vyúčtovaní od dodávateľa elektronických kariet účtuje v knihe záväzkov, záväzok voči dodávateľovi elektronických kariet, pričom úhrada tohto záväzku sa v peňažnom denníku účtuje ako výdavok:

 • vo výške príspevku zamestnávateľa ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu postupov účtovanie v JÚ],
 • vo výške príspevku zamestnanca na stravovanie ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania v JÚ].

Okrem týchto skutočností sa v peňažnom denníku účtuje aj úhrada záväzku z titulu nadobudnutia elektronických kariet, a to podľa § 21a ods. 4 postupov účtovania v JÚ ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona o dani z príjmov v členení na služby [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu postupov účtovanie v JÚ].

Príklad č. 2

Spoločnosť s.r.o. (poskytovateľ kariet) dodala elektronické karty v počte 50 ks. Poskytovateľ kariet si bude účtovať odmenu 108 eur, z toho DPH 18 eur za dodanie elektronických kariet. Nominálna hodnota nabitia elektronickej karty na jeden deň na zamestnanca je 4,50 eur. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so Zákonníkom práce 55 % z hodnoty 4,50 eur, pričom zamestnávateľ prispieva aj zo SF 0,60 eur na zamestnanca a zvyšok zráža zamestnancom zo mzdy. Zamestnávateľ nabil elektronické karty na začiatku mesiaca na 20 pracovných dní v sume 4 500 eur. Zamestnanci odpracovali 20 pracovných dní a minuli celú nabitú sumu na elektronickej karte. Faktúru za februárové stravovanie, dostal zamestnávateľ 20.03.2021.

Č. Účtovný prípad Doklad Suma v eur Účtovná kniha
1. Platba za nadobudnutie
elektronických kariet 50 ks
Faktúra 108 Kniha záväzkov –
vznik záväzku voči
poskytovateľovi
kariet
+ Kniha DPH
2. Výdaj elektronických kariet
zamestnancom
Interný
účtovný
doklad
  Pomocná evidencia
pracovnoprávnych
vzťahov
3. Dobitie elektronických kariet
na 20 pracovných dní
Interný
účtovný
doklad
4 500 Pomocná evidencia
pracovnoprávnych
vzťahov
4. Úhrada záväzku na základe
faktúry za nadobudnutie
elektronických kariet
Výpis
z bankového
účtu
108 Peňažný denník –
viď nižšie
5. Vyúčtovanie od
poskytovateľa kariet za
februárové stravovanie
(využitie elektronických
kariet zamestnancami)
Faktúra 4 500 Kniha záväzkov –
vznik záväzku voči
poskytovateľovi
kariet
6. Úhrada vyúčtovania od
poskytovateľa kariet
Výpis
z bankového
účtu
4 500 Peňažný denník –
viď nižšie

Peňažný denník (účtovné prípady pod č. 4,6 + príspevok zamestnanca na stravu)

č. Účtovný prípad Doklad Výdavok
z bankového
účtu
VOZD
Ostatný
výdavok
v eur
VOZD
služby
v eur
VNZD
v eur
VOZD
mzdy
v eur
7. Úhrada záväzku na
základe faktúry - za
nadobudnutie
elektronických kariet
Výpis
z bankového
účtu
108   90 18  
8. Úhrada záväzku
vyplývajúca
z vyúčtovania od
poskytovateľa kariet z
bankového účtu
Výpis
z bankového
účtu
4 500 2 475   2 025*  
9. Zrážka zo
mzdy
zamestnanca
(príspevok na
stavu)
Mzdový
list
Čistá mzda
v eu
      1 425

*Suma 2025 eur zahŕňa príspevok zamestnanca v sume 1425 eur + príspevok zo SF v sume 600 eur.

2. Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

Podľa § 152 ods. 7 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce.

2.1. Účtovanie finančného príspevku

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie postupy účtovania v JÚ špecificky neupravujú. Vzhľadom k tomu, že finančný príspevok je v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom zamestnávateľa, účtuje sa v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ostatné výdavky [výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu postupov účtovania v JÚ]. Ak zamestnávateľ prispieva na stravu aj zo SF, účtuje o tomto príspevku tak ako je uvedené v bode 1 aj 1.2, tzn. ide o výdavok neovplyvňujúcich základ dane.

Príklad č. 3

Zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,5 eur/ 1 zamestnanca. Zamestnávateľ má 1 000 zamestnancov. Zamestnávateľ prispieva 0,60 eur zo SF k finančnému príspevku. Finančný príspevok na stravovanie nie je súčasťou čistej mzdy zamestnanca.

č. Účtovný prípad Doklad Výdavok
z bankového
účtu
VOZD
Ostatný
výdavok
v eur
VOZD
služby
v eur
VNZD
v eur
VOZD
mzdy
v eur
1. Úhrada finančného
príspevku na
stravovanie z
bankového účtu
Výpis
z bankového
účtu
3 100 2 500   600  

V prípade, ak zamestnávateľ na začiatku mesiaca vyplatí príspevok na stravovanie zamestnancovi v plnej výške podľa počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci, pričom zamestnancovi nevznikne nárok na finančný príspevok za určité dni, napr. z dôvodu čerpania dovolenky, je potrebné tento rozdiel vysporiadať. Spôsob vysporiadania vzniknutých rozdielov súvisiacich s finančným príspevkom, by mal mať zamestnávateľ určený vo vnútornom predpise. Jednou z možností je prenos vzniknutého rozdielu do nasledujúceho mesiaca a to spôsobom, že zamestnávateľ vyplatí finančný príspevok na nasledujúci mesiac v sume krátenej o počet dní, na ktoré zamestnancovi nevznikol nárok v predchádzajúcom mesiaci.

 

Vypracovalo:
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky

máj 2021

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace právne predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.