Všeobecne záväzné nariadenia obce v kocke

Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN je podzákonný právny predpis, preto nemôže byť vydávané na úpravu akýchkoľvek vzťahov, ale má svoje obmedzenia. Slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky.

tt_paragraf (1).jpgZhrnutie:

Dôležitým oprávnením obce upravovať si podrobnosti v niektorých záležitostiach je vydávanie všeobecne záväzných nariadení. Ich členenie kopíruje dvojitú pôsobnosť obce, teda v oblasti samosprávy, ako aj preneseného výkonu štátnej správy. Prijať nariadenie môže len obecné zastupiteľstvo, a to trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, čomu predchádza proces vyvesenia návrhu nariadenia a podávania pripomienok k nemu. Po prijatí všeobecne záväzného nariadenia obecným zastupiteľstvom je nutné ho opäť vyhlásiť (vyvesiť) tak, aby mohlo nadobudnúť platnosť a po uplynutí stanovenej lehoty aj účinnosť.

1. Úvod

Obec je v zmysle článku 64 Ústavy SR základom územnej samosprávy a v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o obecnom zriadení starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

2. Čo je VZN

Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. Pojem všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj len ako „VZN“) nie je právnym poriadkom priamo definovaný, avšak zjednodušene ho možno opísať ako druh podzákonného všeobecne záväzného právneho predpisu. VZN slúži na úpravu mnohých vzťahov v obci, napr. na úpravu miestnych daní, verejného poriadku, odpadového hospodárstva, niektorých oblastí v školstve a mnohých ďalších. Tým, že ide o podzákonný predpis, slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky (napr. určenie oslobodenia od dane, určenie jej sadzby a pod.).

Keďže obec vykonáva dvojitú pôsobnosť – originálnu (samosprávnu) a v niektorých zákonom presne uvedených prípadoch aj prenesený výkon štátnej správy, aj VZN, ktoré môže obec vydávať, sa členia na VZN vydávané:

  1. v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti,
  2. v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie alebo jednotlivé časti sú zverejnené v Súvisiacich odborných článkoch. 

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

12.02.2015

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.