Vzor Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

V správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok sa „hodnotí“ uplynulý školský rok v stanovenej štruktúre. Po vyjadrení príslušného orgánu školskej samosprávy sa predkladá na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka.

Image55953

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhláška č. 435/2020 Z. z.“). Táto vyhláška je vykonávacím predpisom v podobe všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 435/2020 Z. z. sa zrušila vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

V termíne do 15. októbra príslušného roka má byť správa o výchovno-vzdelávacej činnosti po predošlom prerokovaní v pedagogickej rade predložená na vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy – rade školy alebo rade školského zariadenia, ak je zriadená.

V praxi to znamená, že podľa tejto vyhlášky budú všetky školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, okrem školských účelových zariadení (škola v prírode, zariadenie školského stravovania a stredisko služieb škole), prvýkrát vypracovávať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa“) za predchádzajúci školský rok, t. j. školský rok 2020/2021 v nasledovných termínoch:

  1. V termíne do 15. októbra príslušného roka má byť správa po predošlom prerokovaní v pedagogickej rade predložená na vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy – rade školy alebo rade školského zariadenia, ak je zriadená.
  2. V termíne do 31. októbra príslušného roka má byť správa predložená na schválenie zriaďovateľovi aj s prílohou, ktorou je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy.
  3. V termíne do 31. decembra príslušného roka schválená správa má byť zverejnená na obvyklom mieste a na webovom sídle školy, ak je zriadené.

Oproti predošlej právnej úprave nová vyhláška č. 435/2020 Z. z. priniesla zmeny, ktoré sa týkajú najmä zníženia administratívnej záťaže pri vypracúvaní správ. V praxi sa z niektorých obligatórnych údajov stali údaje fakultatívne, vypustila sa povinnosť uvádzať údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (tie sa nachádzajú v pláne profesijného rozvoja a ročnom pláne vzdelávania), údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, pričom tieto údaje bude možné zahrnúť do správy fakultatívne. Rovnako súčasťou správy už nemusia byť skutočnosti vychádzajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia, pretože táto povinnosť je definovaná samostatne v § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. Spojená škola predkladá jednu správu za všetky svoje organizačné zložky a súčasti (školy a školské zariadenia). Základným východiskom a podkladom pre vypracovanie správy je vyhláška č. 435/2020 Z. z., pričom riaditeľ školy môže takisto pri spracovaní správy využiť vypracovanú koncepciu rozvoja školy, plán práce školy na príslušný školský rok, hodnotiace správy poradných orgánov, metodických združení, predmetových komisií a údaje o činnosti rady školy.

Správa musí obsahovať tieto skutočnosti, údaje a informácie – obligatórna (povinná) časť:

  1. Údaje o škole alebo školskom zariadení. Rozsah povinných údajov je stanovený nasledovne: názov; adresa; telefónne číslo; webové sídlo, ak je zriadené; adresa elektronickej pošty (e-mail); mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie; mená a priezviská a označenie funkcie členov rady školy alebo školského zariadenia, ak je zriadená. Počet členov rady školy určuje zriaďovateľ na jej celé štvorročné funkčné obdobie. Rada školy musí mať zvoleného predsedu a schválený štatút. Je tvorená zvolenými zástupcami pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov, zvolenými zástupcami rodičov a delegovanými členmi za zriaďovateľa. Ak došlo v priebehu školského roka, za ktorý sa správa vypracováva, k zmenám v zložení rady školy, resp. bola ustanovená nová rada školy, je potrebné tieto zmeny zaznamenať. Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.) je vedúcim pedagogickým zamestnancom riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy a vedúci vychovávateľ. V prípade spojenej školy je v rámci identifikačných údajov o škole potrebné uviesť aj všetky školy a školské zariadenia (názov a adresa), ktoré tvoria organizačné zložky a súčasti spojenej školy.
  2. Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov a sídlo (pri právnickej osobe) alebo meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu (pri fyzickej osobe); telefónne číslo; adresa elektronickej pošty (e-mail).
  3. Informáciu o činnosti rady školy alebo školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia. Rada školy každoročne spracúva výročnú správu o svojej činnosti a z tejto výročnej správy riaditeľ školy uvedie podstatné skutočnosti vo vzťahu k zasadnutiam a prijatým uzneseniam. Samotná rada školy sa vyjadruje k riaditeľom vypracovanej správe, preto je dôležité, aby údaje o jej činnosti boli z vecného a obsahového hľadiska uvedené správnym spôsobom. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú najmä pedagogická rada tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami školy, rada rodičov, resp. rodičovská rada, žiacka rada, metodické orgány – metodické združenia a predmetové komisie. Metodické orgány sú v zmysle platnej legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Správa by mala reflektovať aj to, do akej miery je ich fungovanie systematické a efektívne, nielen formálne. Potrebné je uviesť mená a priezviská osôb zodpovedných za ich činnosť, počet zasadnutí, prijaté uznesenia a to, či zasadali podľa ročného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy. Dôraz je potrebné klásť na zameranie činnosti, riešenie konkrétnych aktuálnych úloh a problémov, dosahovanie vytýčených cieľov, prijaté závery a odporúčania a pod. Možno uviesť aj pravidelné porady vedenia školy, z ktorých jestvujú záznamy a zápisy.
  4. Počet detí, žiakov alebo poslucháčov. Pod pojmom dieťa sa rozumejú tí, ktorí navštevujú materskú školu alebo akékoľvek školské zariadenie bez ohľadu na vek. V školskom zariadení a materskej škole nie sú žiaci, ale deti. Žiakmi sú tí, ktorí navštevujú akýkoľvek druh alebo typ základnej alebo strednej školy. Poslucháči sú na konzervatóriu a jazykovej škole. Uvádza sa celkový počet detí, žiakov alebo poslucháčov za školu ako celok, pri spojenej škole je vhodné uviesť počty aj podľa organizačných zložiek.
  5. Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov. Uvádza sa počet tých zamestnancov, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer formou pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas (znížený úväzok) – fyzický počet zamestnancov a prepočítaný počet zamestnancov. Zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. „dohodári“) nie je potrebné uvádzať.

 

Správa je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Vzor Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

foto_havrila - orig..jpg

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Dátum publikácie

13.09.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.