Zmena osobných príplatkov od 1. 1. 2020

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, ktorá mení právnu úpravu osobných príplatkov.

Image45980

V Zbierke zákona SR vyšla novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá mení aj § 10.

V čl. V sa mení zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Z dôvodu odstránenia aplikačných problémov a nejednoznačnosti právnej úpravy sa dopĺňa právna úprava tarifného platu vedúceho zamestnanca.

Otázka priznania osobného príplatku je naviazaná na osobné schopnosti, dosahované pracovné výsledky alebo vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností. Aj keď to zo zákona výslovne nevyplýva, je zrejmé, že aj pri odoberaní, respektíve znižovaní osobného príplatku by mali byť aplikované rovnaké kritéria.

Z dôvodu predchádzania aplikačných problémov sa mení, aby aj odoberanie a znižovanie osobného príplatku súviselo s kvalitatívnym výkonom práce zamestnanca.

Okrem uvedeného sa z dôvodu vyššej miery ochrany záujmov zamestnanca zavádza povinnosť pre zamestnávateľa prerokovať zníženie alebo odobratie osobného príplatku so zástupcom.

Zdroj: Dôvodová správa


Znenie § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020:

Osobný príplatok

(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.

(3) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

(4) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.

(5) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.


Pôvodné znenie § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 12. 2019:

Osobný príplatok

(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.

Autor: Redakcia

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

20.01.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.