Zmena zákona o správnych poplatkoch a zákona o e-Governmente

Finančná správa SR vydala informácie k zmene zákona č. 145/1995 Z. z. a k vybraným ustanoveniam zákona č. 305/2013 Z. z. (čl. IV a 9. a 90. bod čl. I zákona č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).

Image4551

Oznámenie Finančnej správy Slovenskej republiky

Informácia o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších prepisov a o vybraných ustanoveniach zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (čl. IV a 9. a 90. bod čl. I zákona č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Zákonom č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 238/2017 Z. z.“), sa článkom IV mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“). 

Zákon č. 238/2017 Z. z. v zmysle článku X. nadobúda účinnosť 1. novembra 2017, okrem čl. I bodu 42, čl. IV bodov 14 až 17, čl. V a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. I bodu 90 § 60f ods. 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2018 a čl. I bodu 78 § 56 ods. 1 písm. g) piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. Články I až III a články V až IX sa týkajú iných zákonov, ktoré nie sú predmetom tohto oznámenia, okrem 9. a 90. bodu v článku I, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o e-Governmente.

Cieľom tohto oznámenia je informovať o zmenách v zákone č. 145/1995 Z. z. od 1.11.2017, 1.1.2018 a 1.4.2018 a zmenách v zákone o e-Governmente, ktoré úzko súvisia s novými platobnými podmienkami platenia správnych poplatkov on-line platbou. 

I. Zákon č. 145/1995 Z. z.

1. Zmeny v platení správnych poplatkov

V ustanovení § 7 ods. 1, ktoré upravuje spôsoby platenia správnych poplatkov (ďalej len „poplatok“) sa vypúšťa platba poplatku prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) z dôvodu jej nezavedenia do praxe v centrálnom systéme výberu a evidencie poplatkov, tzv. systému E-Kolok (ďalej len „CSEP“). Zároveň pri platbách poplatkov prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (Slovenskej pošty, a. s.) sa zavádza spôsob platenia poplatkov prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a platobnou kartou.

V § 7 ods. 4 sa upravuje možnosť za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy pri podaniach prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ďalej „ÚPVS“), špecializovaného portálu alebo integrovaného obslužného miesta, platiť poplatky platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10. Uvedeným odsekom sa zavádza povinnosť pre správne orgány [platí aj pre orgány finančnej správy (ďalej len „orgány FS“)] zapojené do CSEP, vždy umožniť poplatníkovi, ktorý komunikuje elektronicky zaplatiť poplatok prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (Slovenskej pošty, a.s.) elektronicky a na účely identifikácie poplatku použiť základný číselník poplatkov orgánom verejnej moci

Ide o prípady, keď poplatník vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ÚPVS alebo špecializovaného portálu FR SR (t. j. podáva žiadosť o spoplatnený úkon orgánu FS elektronicky cez uvedené portály).

Dôvodom novej úpravy je snaha o zjednotenie označovania spoplatnených úkonov a konaní, vytvorením jednotného číselníka pre všetky orgány verejnej moci, čo umožní odstránenie problémov v evidencii poplatkov v CSEP. 

Doterajší odsek 10 v § 7 sa označuje ako odsek 11.

2. Zmeny pri vrátení poplatkov

Ustanovenie § 10 sa dopĺňa odsekom 13. Na účely vrátenia poplatku sa uvedeným odsekom dopĺňa možnosť namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia v papierovej podobe použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), s vyznačenou právoplatnosťou.

Uvedené sa podmienkach FS týka prípadov, v ktorých orgán FS má povinnosť v zmysle zákona o eGovernmente doručovať rozhodnutia o vrátení správneho poplatku alebo preplatku poplatku (§ 10 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 145/1995 Z. z.) elektronicky prostredníctvom ÚPVS. V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Preto sa nevzťahuje na toto konanie výnimka podľa § 17, §60b ods. 2 a § 60f ods. 1, ods. 6 a ods. 7 zákona o e-Governmente.

Nadväzne na uvedenú zmenu bude mať orgán FS možnosť aj podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. doručovať Slovenskej pošte, a. s. na realizáciu vrátenia poplatku elektronicky vyhotovené právoplatné rozhodnutie.

3. Úprava lehoty pri platení poplatkov

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Nadväzne na zrušenie spôsobu platby poplatku prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) sa z ustanovenia § 12, ktoré upravuje zachovanie lehôt pri platení poplatkov, vypúšťa dodržanie lehoty pri tomto spôsobe platby.

4. Evidencia poplatkov

S ohľadom na zavedenie možnosti platenia poplatkov v § 7 ods. 4 za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy elektronicky cez ÚPVS, špecializovaný portál alebo integrované obslužné miesto, prostredníctvom prevádzkovateľa systému, bude prevádzkovateľ systému podľa doplnenej úpravy § 15a ods. 1 viesť aj centrálnu evidenciu tých poplatkov, ktoré sú príjmom rozpočtu obcí alebo vyšších územných celkov.

Podľa novo doplneného odseku 4 v § 15a bude Ministerstvo financií SR viesť číselník poplatkov orgánom verejnej moci, ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami tohto číselníka budú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka.

Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy, ak ich poskytovanie nie je možné oddeliť, alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy, špecializovanom portáli alebo integrovanom obslužnom mieste.

FR SR bude v zmysle ustanovenia § 15a ods. 4 povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánov verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú jeho pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky platia orgánom FS. 

5. Odvádzanie výnosu poplatkov

Na základe novo doplneného odseku 4 v § 17 bude prevádzkovateľ systému odvádzať do rozpočtu príslušnej obce alebo vyššieho územného celku sumy poplatkov, ktoré boli podľa § 7 ods. 4 zaplatené prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 

6. Doplnenie povinností prevádzkovateľa systému

V súvislosti so zmenami v § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 7 ods. 9 rozširujú sa povinnosti prevádzkovateľa systému tak, aby reflektovali na novú právnu úpravu uvedených ustanovení. Dopĺňa sa povinnosť pri zabezpečení evidencie poplatkov podľa § 18a ods. 1 písm. b) na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci. Prevádzkovateľ systému bude povinný okrem zúčtovania prevodu peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, zabezpečiť aj zúčtovanie peňažných prostriedkov do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. 

Zároveň v nadväznosti na zmenu v § 5 ods. 6 písm. b) zákona o e-Governmente bude prevádzkovateľ systému povinný podľa novo doplneného písmena e) v § 18a ods. 1 zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu, teda zákona o e-Governmente.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

7. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

Prechodné ustanovenia k zmenám zavedeným od 1. novembra 2017 zákonom č. 238/2017 Z. z. upravuje § 19l.

V prípade úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 podľa § 19l odseku 1 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017. Znamená to, že ak poplatník podá podnet na úkon alebo na konanie do 31. októbra 2017 a poplatok bude platiť 1. novembra 2017 a neskôr, zaplatí poplatok podľa sadzobníka účinného do 31. októbra 2017 aj v prípade, ak sa napr. zmení suma poplatku alebo oslobodenie od poplatku v sadzobníku.

Ak správny orgán vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku po 31. októbri 2017 a týka sa to podnetu na úkon alebo na konanie podaného do 31. októbra 2017, vyberie poplatok podľa sadzobníka účinného do 31. októbra 2017.

Podľa § 19l odseku 2 poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017. Uvedený odsek sa netýka poplatkov zaplatených za úkony a konania orgánov FS. V zmysle tohto odseku sa postupuje pri prevádzaní peňažných prostriedkov do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov v nadväznosti na novo doplnený odsek 4 v § 7 a nový odsek 4 v § 17.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19l odseku 3 sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018. FR SR poskytne úzku súčinnosť prevádzkovateľovi systému CSEP pri vytvorení, resp. zmene a zapracovaní nového/zmeneného číselníka poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov FS do CSEP. Ide o číselník poplatkov v súčasnosti označený ako Agenda Colných a Daňových úradov zapracovaný a používaný v CSEP.

8. Zmeny a doplnenia Sadzobníka správnych poplatkov

V Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa v položke 2 písm. a) a písm. c) a položke 3 prvom bode písm. a) a druhom bode sa suma 1,50 eura mení na sumu 2 eurá. Uvedená zmena sadzobníka sa týka vyberania poplatkov za úkony a konania orgánov FS a v zmysle Čl. X. zákona č. 238/2017 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. januára 2018.

Od 1. januára 2018 budú orgány FS na základe uvedených zmien:

  • za úkon uvedený v položke 2 písm. a), za vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, vyberať poplatok za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá. Pri zníženej sadzbe podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. vyberú poplatok v sume 1 euro za každú aj začatú stranu.
  • za úkon uvedený v položke 2 písm. c), za osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, vyberať poplatok za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku. ..... 2 eurá. Pri zníženej sadzbe vyberú poplatok v sume 1 euro za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.
  • za úkon uvedený v položke 3 prvom bode písm. a), za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 2 eurá

II. Zákon o e-Governmente

1. Vykonanie platby správneho poplatku pri elektronickom podaní

V ustanovení § 5 odseku 6 sa dopĺňa nové písmeno b). Citovaným ustanovením sa zavádza povinnosť pre FR SR, umožniť úhradu správneho poplatku prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (Slovenskej pošty, a.s.) vždy, ak ide o konanie alebo úkon, v ktorých daňový subjekt/poplatník komunikuje s orgánom FS elektronicky prostredníctvom prístupových miest, špecializovaného portálu FR SR alebo portálu ÚPVS podľa zákona o e-Governmente.

Znamená to umožnenie vykonania platby správneho poplatku elektronicky (on-line) tak, aby bolo možné ju vykonať samostatne alebo spolu s podaním elektronického podania, a to aspoň platobnou kartou a prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

2. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

Prechodné ustanovenia v zákone e-Governmente k zmenám zavedeným od 1. novembra 2017 zákonom č. 238/2017 Z. z. upravuje § 60f. Podľa odseku 8 prechodných ustanovení má FR SR ako správca špecializovaného portálu zabezpečiť sprístupnenie vykonania platby správneho poplatku podľa § 5 ods. 6 písm. b) najneskôr od 1. apríla 2018.

Viac informácií nájdete tu.

Autor: Finančná správa SR

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Finančná správa SR

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Dátum publikácie

09.11.2017