Informácia o novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. 9. 2019

Informácia pre obce a daňové subjekty o zmene, ktorá nastane v zákone o miestnych daniach v súvislosti s ostatnou novelou zákona.

Image37960

1/MD/2019/I

Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 9. 2019

(zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 19. 6. 2019. Tento zákon v článku XXVI s účinnosťou od 1. 9. 2019 mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť obciam a daňovým subjektom informáciu o zmene, ktorá nastane v zákone o miestnych daniach v súvislosti s ostatnou novelou zákona.

Zákon o miestnych daniach v § 82 ods. 2 upravuje zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ak sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, pričom podmienky a podklady určí obec všeobecne záväzným nariadením. Podľa doterajšieho znenia zákona o miestnych daniach jedným z podkladov preukazujúcim nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku mohlo byť okrem iných napr. potvrdenie o návšteve školy. Ostatnou novelou zákona v nadväznosti na zásady zákona proti byrokracii sa za existujúce znenie § 82 ods. 2 dopĺňa, že obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup. Prístupy obce do centrálneho registra študentov upravuje § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov upravuje § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Obidva zákony s príslušnými ustanoveniami sú uvedené v poznámke pod čiarou k novozavedenému odkazu 37aa).

Napriek tomu, že ostatná novela zákona nadobúda účinnosť 1. 9. 2019, podľa prechodného ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019 (§ 104j) sa § 82 ods. 2 v znení účinnom od 1. septembra 2019 prvýkrát použije až od 1. januára 2020.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
August 2019

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Finančné riaditeľstvo SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

03.09.2019