Parlament schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Parlament 2. apríla 2019 schválil nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Image33939Nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizácia výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, nová kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Všetky tieto novinky prináša zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý 2. 4. 2019 schválili poslanci NR SR.

Verím, že schválením úplne nového zákona sa podarí naplniť zámer, s akým bol pripravovaný - zlepšiť podmienky na prácu pedagogických a odborných zamestnancov“, uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa rozšíril o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na 7 rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod.

Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme.

 

Legislatívny proces:

Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

04.04.2019