Transferová dokumentácia rok po vydaní nového usmernenia – najčastejšie chyby

V príspevku autor poukazuje na omyly a nejasnosti, ktoré sa vyskytli po zavedení tzv. zjednodušenia pravidiel pre transferovú dokumentáciu. Upozorňuje na riziká, ktoré vyplývajú z podcenenia povinnosti vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Image28073

Správne vedená dokumentácia nie je formálnym a povrchným dokladom, ale dôležitým predpokladom na korektný výpočet daňovej povinnosti. Zistenia z nej vyplývajúce by mali mať praktický vplyv na konanie daňového subjektu.

Stručne:

Koncom decembra 2019 uplynul rok od vydania nových pravidiel pre vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní, a to v podobe nového usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „nové usmernenie“ alebo „usmernenie 2018“). Toto usmernenie sa malo uplatniť už za zdaňovacie obdobie roka 2018 a onedlho budú preto daňové subjekty spracúvať dokumentáciu podľa nových pravidiel už za druhé zdaňovacie obdobie po sebe (2018 a 2019). Je preto vhodný čas obzrieť sa späť a pomenovať najdôležitejšie zmeny, ktoré nové usmernenie prinieslo, a taktiež aj najčastejšie chyby, s ktorými sa môžeme stretnúť u daňových subjektov pri spracovaní dokumentácie. Je tiež veľmi dôležité pomenovať aj problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri praktickom uplatňovaní nového usmernenia, pretože správne spracovanie dokumentácie je prvým predpokladom správneho vyčíslenia základu dane.

V tomto článku uvádzame zhrnutie vybraných zmien zakotvených novým usmernením, ktoré je možné podľa autora považovať za najzásadnejšie. S týmito zmenami súvisí aj celý rad nejasností a otázok týkajúcich sa praktického uplatňovania nového usmernenia. Pre lepšiu prehľadnosť sme tieto praktické problémy zoradili podľa najčastejších chýb, resp. podľa najčastejších nesprávnych výrokov o transferovej dokumentácii alebo o transferovom oceňovaní.

Naším cieľom je priblížiť podstatu dokumentácie a jej vplyv na daňového riziká v podobe nesprávneho vyplnenia daňového priznania.

Ako vyplynie aj z ďalšieho textu, dokumentácia je prvým nevyhnutným krokom pre správne transferové oceňovanie, avšak samotná dokumentácia bez ďalších krokov daňového subjektu nemusí priniesť zamýšľané výsledky. Najdôležitejšie je zistenia z transferovej dokumentácie správne implementovať do podnikateľskej praxe daňového subjektu, čím sa najlepšie dosiahne eliminácia súvisiacich daňových rizík.

Úvod

Ešte v úvode považujeme za potrebné pripomenúť základnú štruktúru povinností daňových subjektov v oblasti transferového oceňovania – až zohľadnením tohto základného pravidla bude možné správne nastaviť prístup k spracovaniu dokumentácie a k transferovému oceňovaniu ako celku. Častokrát totiž v praxi dochádza k neporozumeniu úlohy dokumentácie a jej väzby na splnenie daňových povinností pri vyčíslení základu dane. Pravidlá transferového oceňovania sú založené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami (tak tuzemskými, ako aj zahraničnými). V tejto súvislosti je veľmi dôležité upozorniť a hlavne rozlíšiť dve základné daňovoprávne povinnosti, ktoré pre daňové subjekty vyplývajú z pravidiel transferového oceňovania, a to:

  1. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní (na splnenie tejto povinnosti sa vyžaduje vedenie dokumentácie v stanovenom rozsahu za každé zdaňovacie obdobie a za každú dotknutú transakciu, avšak ako bude nižšie uvedené, v praxi je možné odporúčať nielen vedenie dokumentácie v minimálnom povinnom rozsahu, ale v rozsahu potrebnom na identifikáciu systémových rizík vyplývajúcich z transakcií medzi závislými osobami) a
  2. povinnosť vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu (práve táto povinnosť je podľa názoru autora z pohľadu transferového oceňovania najzásadnejšia a u daňového subjektu môže viesť k najzásadnejším daňovým rizikám, povinnosť viesť dokumentáciu by preto mala byť v každom aspekte vnímaná ako predstupeň, resp. pomôcka na splnenie tejto hlavnej povinnosti v oblasti transferového oceňovania).

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie

10.02.2020