Usmernenie pre verejných obstarávateľov - ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

Úrad pre verejné obstarávanie zhrnul niekoľko modelových situácií, ktoré, verejným obstarávateľom pomôžu v týchto neľahkých časoch.

Image47246

Nielen naša krajina, ale celý svet v týchto dňoch čelí mimoriadnej situácii v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyhlásenie pandémie tohto ochorenia Svetovou zdravotníckou organizáciou bola 11. 3. 2020 vládou SR na celom našom území vyhlásená mimoriadna situácia. Takýto mimoriadny stav je podkladom na rýchle a bezodkladné riešenia aj v oblasti verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej „ÚVO“) zhrnulo niekoľko modelových situácií, ktoré, ako veríme, verejným obstarávateľom pomôžu v týchto neľahkých časoch.

Zákon o verejnom obstarávaní z dôvodu zachovania zdravia a života obyvateľov umožňuje počas mimoriadnej situácie využiť na okamžité uspokojenie nevyhnutných potrieb inštitút priameho rokovacieho konania. Priame rokovacie konanie musí súvisieť s vyššie uvedenou mimoriadnou udalosťou v danom časovom období a je možné využiť ho napr. pri neodkladných nákupoch zdravotníckych pomôcok, príp. osobných ochranných pomôcok akými sú rúška, respirátory, pľúcne ventilátory, či dezinfekcie. Vychádzame pritom z predpokladu, že verejný obstarávateľ má z dôvodu ochrany verejného zdravia záujem zabezpečiť pre svojich obyvateľov ochranné pomôcky bezodkladne, t. j. musí konať ihneďJe potrebné pripomenúť, že podľa § 81 písm. c) [obdobne podľa § 98 ods. 1 písm. c) a § 115 ods. 1 písm. c)] zákona o verejnom obstarávaní priame rokovacie konanie je možné použiť za predpokladu nasledovného kumulatívneho splnenia podmienok - zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.; pozri napr. aj rozsudky SD EÚ vo veciach C-126/03 alebo C-394/02.

Mnohé mestá a obce ako aj verejné inštitúcie majú svojimi vlastnými internými smernicami nastavené procesy verejného obstarávania prísnejšie,než vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní (Prehľad krokov a postupov vo verejnom obstarávaní). Je to pochopiteľné za bežných podmienok. No momentálna mimoriadna situácia si vyžaduje aj prijímanie mimoriadnych opatrení, a preto by mali verejní obstarávatelia zvážiť, či nie je vhodné na tieto účely prijať mimoriadne opatrenia a upraviť svoje vlastné predpisy s cieľom celkového zjednodušenia procesov. To je možné uskutočniť ajformou per rollam (t. j. na diaľku). Napríklad prostredníctvom elektronickej komunikácie schváli štatutár výnimku, ktorá bude platná počas tejto mimoriadnej situácie.

S cieľom poskytnutia pomoci pri riešení tejto neľahkej situácie, keď na trhu dopyt prevyšuje ponuku a potreby v mnohých prípadoch nemožno uspokojiť „štandardnými spôsobmi“ Inštitút verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov (najmä orgány štátnej správy, mestá, obce, nemocnice, iné právnické osoby a pod.) viaceré modelové príklady naznačujúce, ako je možné v súčasnosti postupovať.

MODEL 4P

MODELOVÉ SITUÁCIE A PRÍKLADY:

  1. Ako zabezpečiť ústne ochranné rúška, ktorých je na trhu nedostatok?
  2. Ako zabezpečiť materiál (potrebný napríklad na výrobu ochranných rúšok)?
  3. Ako zabezpečiť dopravu/rozvoz napríklad stravy alebo iných komodít - napr. liekov - občanom, ktorí sú na to odkázaní?
  4. Ako zabezpečiť stravu pre tých občanov, ktorí si to nevedia zabezpečiť sami?
  5. Akým spôsobom vyplniť a zaslať príslušné oznámenie pre mimoriadnu udalosť podľa ZVO?
  6. Ako má verejný obstarávateľ postupovať pri otváraní ponúk v tejto mimoriadnej situácii?

Ak verejní obstarávatelia zadávajú zákazky, je potrebné pamätať aj na nasledujúce skutočnosti

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

24.03.2020