Zaradenie učiteľa do podkategórie a kariérového stupňa

Zamestnankyňa má špeciálnu pedagogiku + techniku, druhú atestáciu má Kvalita školy na druhom stupni ZŠ. Je správne, ak je zaradená kategória učiteľ a podkategória učiteľ druhého stupňa?

Image6185

Celá otázka:

Zamestnankyňa má špeciálnu pedagogiku + techniku, druhú atestáciu má Kvalita školy na druhom stupni ZŠ. Ak má byť zaradená do pracovnej triedy 2 s 2. atestáciou, musí v špeciálnej triede (5 - 7. ročník) odučiť 17 hodín z 24 hodinového úväzku, keďže podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch platného od 1. 9. 2019 si môže dopĺňať v inej podkategórii len sedem hodín? Alebo stačí 11 hodín v špeciálnej triede a zvyšok na druhom stupni ZŠ? Je správne, ak je zaradená kategória učiteľ a podkategória učiteľ druhého stupňa?

Odpoveď:

Delenie učiteľa do podkategórií je ustanovené v § 20 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona sa kategória učiteľ v základnej škole rozdeľuje na podkategóriu učiteľ prvého stupňa základnej školy a učiteľ druhého stupňa základnej školy bez ohľadu na skutočnosť, či učiteľ pôsobí v špeciálnej základnej škole, v špeciálnej triede základnej školy alebo v škole pre intaktných žiakov. Pôsobenie pedagogického zamestnanca v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neovplyvňuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. To isté platí aj pre zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov. Ani v tomto prípade sa nezohľadňuje skutočnosť, že pedagogický zamestnanec pôsobí v špeciálnych základných školách alebo v špeciálnych triedach základných škôl. Učiteľ, ktorý pôsobí v školách alebo v triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa zaradí tiež do kategórie učiteľ, t. j. do tej istej kategórie a podkategórie, ako učiteľ, ktorý nepôsobí v takýchto školách alebo triedach. Kategória, resp. podkategória učiteľ špeciálnej základnej školy. resp. učiteľ špeciálnej triedy základnej školy nie je ustanovená.

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa základná škola člení na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník. A takto sa podľa zákona členia aj podkategórie kategórie učiteľ základnej školy, a to na podkategóriu učiteľ prvého stupňa základnej školy a učiteľ druhého stupňa základnej školy bez ohľadu na skutočnosť, že pôsobí v špeciálnej základnej škole alebo v špeciálnej triede základnej školy. Ak učiteľ vyučuje v základnej škole na prvom aj druhom stupni, zaradí sa do tej podkategórie učiteľa príslušného stupňa základnej školy, v ktorom vyučuje prevažnú časť svojho úväzku.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

09.09.2019