Kreditový príplatok od 1. septembra 2019

Zamestnankyňa mala priznaný k 31. 8. 2019 kreditový príplatok vo výške 6 %. Od 1. 9. 2019 je kreditový príplatok pedagogických zamestnancov považovaný za príplatok za profesijný rozvoj. Dokedy bude zamestnávateľ zamestnankyni vyplácať tento príplatok?

Image39158

Celá otázka:

Zamestnankyňa mala priznaný k 31. 8. 2019 kreditový príplatok vo výške 6 %, pričom suma tohto príplatku bola 55,50 €. Od 1. 9. 2019 je kreditový príplatok pedagogických zamestnancov považovaný za príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca. Zamestnávateľ jej ho prizná vo výške 55,50 €, tak ako bola jeho výška vypočítaná podľa predpisov do 31. 8. 2019 alebo ho prepočíta podľa nových platových taríf platných od 1. 9. 2019, kde by táto suma predstavovala 59 € a následne pri každom zvýšení platových taríf? Platnosť kreditov v uznaní kreditov pre účely vyplácania kreditového príplatku u zamestnankyne skončí 31. 5. 2022. Dokedy bude zamestnávateľ zamestnankyni vyplácať príplatok za profesijný rozvoj? Do času, kedy končí platnosť kreditov alebo do 31. 8. 2026?

Odpoveď:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 1. 10. 2019 k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pomôcku pre aplikačnú prax.

V uvedenej pomôcke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uvádza: „Vzhľadom na to, že podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj, príplatok za profesijný rozvoj sa vypláca z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.“.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

ODPORÚČAME:

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

04.09.2019