Metodický pokyn k sadzbe poplatku za rozvoj

Informácia Finančného riaditeľstva SR k sadzbe poplatku za rozvoj podľa § 7 zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

tt_euro_z_domcekov.jpg

5/MD/2019/MP - Metodický pokyn k sadzbe poplatku za rozvoj podľa § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.

Úvod

 1. Ustanovenie sadzby poplatku a jej zmeny VZN a určenie výšky sadzby poplatku
 2. Spôsoby ustanovenia sadzby poplatku alebo jej zmeny
  2.1 Sadzba poplatku podľa § 7 ods. 1 zákona
  2.2 Sadzby poplatku rôzne pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona
  2.3 Sadzby poplatku ustanovené rôzne pre katastrálne územia obce alebo pre jednotlivé časti
  2.4 Sadzby poplatku ustanovené kombináciou predchádzajúcich spôsobov
 3. Použitie sadzby poplatku v závislosti od členenia stavieb podľa § 7 ods. 2 zákona 
  3.1 Zaradenie stavieb podľa členenia uvedeného v § 7 ods. 2 zákona
  3.2 Zaradenie stavieb slúžiacich na viaceré účely podľa členenia stavieb podľa § 7 ods. 2 zákona


Úvod

Dňa 1. 11. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 7 upravil sadzbu poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok“). Uvedené ustanovenie upravilo minimálnu a maximálnu výšku sadzby poplatku od 10 eur do 35 eur, členenie stavieb, pre ktoré obec môže ustanoviť rôzne sadzby poplatku, možnosť ustanoviť alebo zmeniť sadzbu poplatku rôzne pre jednotlivé katastrálne územia obce alebo jej jednotlivé časti ako aj možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len „VZN“) sadzbu poplatku výlučne k 1. januáru.

Ustanovenie § 7 bolo s účinnosťou od 31. 12. 2016 zmenené a doplnené zákonom č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zmena ustanovenia spočíva v znížení minimálnej výšky sadzby poplatku z 10 eur na 3 eurá. Zároveň sa v ustanovení dopĺňa možnosť nielen ustanoviť ale aj zmeniť sadzbu poplatku VZN k 1. januáru. Ustanoviť alebo zmeniť sadzbu poplatku VZN sa umožňuje v roku 2017 aj v priebehu roka, ak obec prvýkrát zavedie poplatok VZN počas roku 2017, najskôr však ku dňu účinnosti takéhoto VZN. Zároveň sa umožňuje obci neustanoviť VZN sadzbu poplatku pre všetky stavby
uvedené v § 7 ods. 2 zákona.

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu novelizovaného § 7 zákona najmä pri preskúmavaní rozhodnutí obcí v rámci opravných prostriedkov Finančným riaditeľstvom SR, ako aj pri poskytovaní informácií daňovým subjektom a obciam.

1. Ustanovenie sadzby poplatku a jej zmeny VZN a určenie výšky sadzby poplatku

Zákon umožňuje obci ustanoviť sadzbu poplatku (prvýkrát) alebo zmeniť sadzbu poplatku (v ďalších rokoch) VZN len k 1. januáru kalendárneho roka.

Jedinou výnimkou, kedy obec môže ustanoviť sadzbu poplatku k inému dátumu ako k 1. januáru, je prípad vyplývajúci z § 14 ods. 1 prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 31. 2. 2016. Podľa uvedeného ustanovenia ak obec prvýkrát zavedie poplatok VZN počas roku 2017, v takom prípade aj sadzbu poplatku podľa § 7 ods. 1 až 3 a ods. 5 zákona môže ustanoviť najskôr ku dňu účinnosti takéhoto VZN. Ak obec ustanovila poplatok aj sadzbu poplatku VZN s účinnosťou od 1. januára 2017, takto ustanovenú sadzbu poplatku nie je možné v priebehu roka 2017 zmeniť VZN, pretože obec poplatok nezaviedla prvýkrát v priebehu roka 2017.

Obec môže sadzbu poplatku ustanoviť presnou sumou iba z rozpätia, ktoré upravuje zákon. Dolná hranica sadzby poplatku je určená zákonom vo výške 3 eurá za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby a horná hranica vo výške 35 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

2. Spôsoby ustanovenia sadzby poplatku alebo jej zmeny

Ak obec ustanoví VZN poplatok podľa § 2 zákona na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území, je povinná v súlade s § 7 zákona súčasne ustanoviť v ňom aj sadzbu poplatku. Sadzby poplatku ustanovené VZN je možné použiť pre to územie obce, pre ktoré obec poplatok zavedie. Ak obec zavedie poplatok pre celé územie obce, sadzby poplatku je potrebné ustanoviť VZN pre celé územie obce. Ak obec zavedie poplatok iba pre jednotlivú časť obce alebo pre niektoré katastrálne územie obce, sadzby poplatku je potrebné ustanoviť VZN výlučne pre túto jednotlivú časť obce alebo pre príslušné katastrálne územie obce. Bez sadzby poplatku ustanovenej VZN nemôže obec poplatok vyrubiť.

Zákon nedefinuje pojmy ako sú územie obce, katastrálne územie obce ani jednotlivá časť obce, preto je potrebné vychádzať z osobitných predpisov, ktoré ich vymedzujú.

Územie obce

Z § 2 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že územie obce tvorí jedno alebo viac katastrálnych území.

Katastrálne územie

Katastrálne územie vymedzuje § 3 ods. 8 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

Jednotlivá časť obce

Podľa poznámky k odkazu 1) zavedenému k jednotlivej časti obce, táto časť obce musí spĺňať kritériá, ktoré vyplývajú z § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 268/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Podľa uvedeného ustanovenia jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo VZN. Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo
susediace parcely pozemkov.

2.1 Sadzba poplatku podľa § 7 ods. 1 zákona

Prvý spôsob, ako je možné ustanoviť sadzbu poplatku VZN, je ustanovenie jedinej sadzby poplatku. Sadzbu poplatku je možné využiť pre také územie obce, pre ktoré je poplatok ustanovený, t. j. pre územie obce, jednotlivú časť obce alebo pre katastrálne územie obce. Ak obec zavedie poplatok pre katastrálne územie, pričom územie obce tvorí iba jedno katastrálne územie, sadzba poplatku ustanovená VZN pre katastrálne územie platí na území celej obce.

Príklad č. 1:

Obec vo VZN s účinnosťou k 1. januáru kalendárneho roka ustanoví poplatok pre celé územie obce. Ak vo VZN ustanoví jednu sadzbu poplatku napr. vo výške 25 eur/m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, takto ustanovená sadzba poplatku je v súlade s § 7 ods. 1 zákona, pretože je ustanovená v zákonom stanovenom rozmedzí od 3 do 35 eur/m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Príklad č. 2:

Obec vo VZN s účinnosťou k 1. januáru kalendárneho roka ustanoví poplatok iba pre jednotlivú časť obce a súčasne vymedzí jednotlivú časť obce tak, aby spĺňala kritériá vyplývajúce z § 17a zákona o miestnych daniach. Pre jednotlivú časť obce určí jednu sadzbu poplatku napr. vo výške 35 eur/m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Pretože správca poplatku ustanovil poplatok iba pre jednotlivú časť obce, zvyšná časť územia obce poplatku nepodlieha.

2.2 Sadzby poplatku rôzne pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona

Zákon umožňuje obci určiť rôzne sadzby poplatku podľa členenia stavieb uvedeného v § 7 ods. 2 písm. a) až e). Ak si obec pri určení sadzby poplatku vyberie túto možnosť, môže pre územie obce, jej jednotlivú časť alebo pre katastrálne územie obce ustanoviť rôzne sadzby poplatku pre nasledovné skupiny stavieb:

 1. stavby na bývanie,
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a
 5. ostatné stavby.

Podľa § 7 ods. 5 zákona obec nie je povinná ustanoviť sadzby poplatku podľa uvedeného členenia pre všetky druhy stavieb uvedených v písm. a) až e), ale z uvedeného členenia môže vybrať tie druhy stavieb v členení podľa písm. a) až e), ktoré chce spoplatňovať. Napr. obec ustanoví sadzby poplatku iba podľa písm. a) pre stavby na bývanie a podľa písm. d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou. Zákon však nepripúšťa možnosť selektívne vyberať z príslušného písmena iba niektoré druhy stavieb, napr. z písm. a) si vyberie iba bytové domy (nie rodinné domy), z písm. d) si vyberie iba stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť (nie aj stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou) a pod. 

Príklad č. 3:

Obec ustanoví VZN s účinnosťou k 1. januáru kalendárneho roka poplatok pre celé územie obce a sadzby poplatku ustanoví nasledovne:

 

                                                                     Sadzba poplatku

 1. Stavby na bývanie                              30 eur/m2
 2. Stavby na ostatné podnikanie a na
  zárobkovú činnosť, stavby využívané
  na skladovanie a administratívu
  súvisiacu s ostatným podnikaním
  a so zárobkovou činnosťou
                                                             35 eur/m2
 3. Ostatné stavby                                   5 eur/m2

Pretože obec nemusí ustanoviť sadzbu poplatku pre všetky stavby uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až e) zákona (sadzbu poplatku obec neustanovila pre stavby podľa písm. b/ a c/), takto ustanovená sadzba poplatku je v súlade s § 7 ods. 2 a 5 zákona.

2.3 Sadzby poplatku ustanovené rôzne pre katastrálne územia obce alebo pre jednotlivé časti obce podľa § 7 ods. 3 zákona

V súlade s § 7 ods. 3 zákona je možné ustanoviť VZN aj sadzby poplatku rôzne pre jednotlivé katastrálne územia obce alebo jej jednotlivé časti.

Ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, pre ktoré obec zavedie poplatok, je na jej rozhodnutí, či ustanoví VZN jednu (rovnakú) sadzbu poplatku pre všetky katastrálne územia obce, alebo pre rôzne katastrálne územia obce ustanoví rôzne sadzby poplatku. Spôsoby ustanovenia rôznych sadzieb poplatku pre rôzne katastrálne územia obce VZN demonštrujeme na nasledovnom príklade:

Príklad č. 4:

Obec ustanoví VZN poplatok pre celé územie obce, pričom územie obce tvoria 2 katastrálne územia, KÚ 1 a KÚ 2. Vo VZN s účinnosťou k 1. januáru kalendárneho roka môže ustanoviť sadzby poplatku nasledovne:

 • pre KÚ 1 ustanoví jednu sadzbu poplatku a pre KÚ 2 ustanoví druhú sadzbu poplatku alebo
 • pre KÚ 1 ustanoví jednu sadzbu poplatku a pre KÚ 2 ustanoví sadzby poplatku pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona alebo
 • pre KÚ 1 ustanoví sadzby poplatku pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona a pre KÚ 2 ustanoví jednu sadzbu poplatku alebo
 • pre KÚ 1 ustanoví sadzby poplatku pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona a aj pre KÚ 2 ustanoví sadzby poplatku pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2 zákona.

 

Metodický pokyn má 9 strán, je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie pokynu: 

5/MD/2019/MP - Metodický pokyn k sadzbe poplatku za rozvoj podľa § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Finančné riaditeľstvo SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.09.2019