Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Samotné sčítanie sa bude vykonávať podľa údajov k rozhodujúcemu okamihu od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 – sčítanie obyvateľov a od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 – sčítanie domov a bytov.

Image20185

1. Úvod

Sčítanie obyvateľstva je najvýznamnejšou akciou štátnej štatistiky a je dôležité pre tvorbu najrôznejších verejných politík. Štandardne sa u nás vykonáva každých 10 rokov, pričom najbližšie sčítanie sa bude realizovať v roku 2021. Z tohto dôvodu bol prijatý osobitný zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej aj len ako „zákon“). Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej aj len ako „sčítanie“) teda upravuje samostatný zákon.

Ďalším, z pohľadu samosprávy dôležitým výsledkom sčítania je aj dosah na obce s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, konkrétne na ustanovenie zoznamu obcí, v ktorých majú obyvatelia právo komunikovať v úradnom styku v jazyku národnostnej menšiny, ako aj právo na označenie obce v menšinovom jazyku (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, nariadenie vlády SR č. 221/1999 Z. z.).

Samotné sčítanie v roku 2021 bude charakterizované dvomi najvýznamnejšími zmenami:

  • bude sa v roku 2021 realizovať vo všetkých krajinách EÚ tak, aby údaje zo sčítaní v jednotlivých krajinách boli vzájomne porovnateľné,
  • bude realizované kombináciou klasického sčítania – informáciami od obyvateľov a informáciami z verejných registrov, ktoré má štát k dispozícii, čím sa má znížiť administratívna záťaž obyvateľov (ide o tzv. integrované sčítanie, teda údaje, ktoré má samotný štát v adekvátnej kvalite, by nemal v rámci sčítania žiadať od obyvateľov).

Pandémia ochorenia COVID-19 však zasiahla aj proces sčítania, takže z dôvodu zabránenia ohrozenia šírením infekcie pri asistovanom sčítaní bola prijatá novela – zákon č. 44/2021 Z. z. s účinnosťou odo dňa vyhlásenia, teda od 6. 2. 2021.

2. Kedy sa bude sčítavať

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021. Samotné sčítanie sa bude vykonávať podľa údajov k rozhodujúcemu okamihu (§ 4 zákona):

  • od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 – sčítanie obyvateľov,
  • od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 – sčítanie domov a bytov.

Na vyššie uvedenú fázu sčítania obyvateľov bude plynule nadväzovať fáza tzv. dosčítavania v trvaní od 1. 4. 2021.

Po vykonaní sčítania bude možné údaje, ktoré nebudú v dostatočnom rozsahu pokryté zisťovaním v dobe sčítania, zistiť dodatočne tzv. zisťovaním po sčítaní primerane podľa ustanovení zákona o sčítaní, avšak len do 31.10. 2021 (§ 5 zákona).

3. Čo sa bude sčítavať

V rámci sčítania sa zisťujú údaje o:

  • obyvateľoch SR [tými sú podľa § 3 písm. a) zákona 1. štátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, 2. občania iného štátu EÚ s obvyklým pobytom na území SR, 3. občan tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR], zákon teda ako rozhodujúce kritérium používa pobyt, nie občianstvo,
  • domoch a bytoch.

Témy týkajúce sa demografických, sociálnych, ekonomických a geopriestorových charakteristík obyvateľov, domácností, domov a bytov zisťovaných sčítaním sú obsiahnuté v prílohe zákona. Zároveň sa Štatistický úrad SR splnomocňuje na vydanie opatrenia, ktorým sa podrobnejšie upravia uvedené zisťované témy, ako aj vzory sčítacích formulárov (§ 2 zákona).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

17.02.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.