Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva

Finančné riaditeľstvo vydalo usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva po zmenách účinných od 1. marca 2021.

Image56699

28/DZPaÚ/2021/MU

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre odnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“).

Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Bližšie informácie k tomuto ustanoveniu sú uvedené v 25/DZPaU/2021/MP - Metodickom pokyne k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka.

Z ustanovení § 152 Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie:

 • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
 • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby – ide o zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok (ďalej len „zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok“).

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).

Poznámka: Toto usmernenie sa nezaoberá účtovaním skutočností súvisiacich so zabezpečením stravovania poskytovaním jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Suma príspevku na stravovanie

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľovi vyplýva povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov minimálne 55 % ceny jedla a najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších prepisov. Táto suma je od 01.07.2019 určená opatrením č. 176/2019 Z. z. Ministerstva  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „Opatrenie o sumách stravného“) na 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Tzn. maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie v zmysle Zákonníka práce je 55 % z 5,10 eura t. j. v sume 2,81 eur.

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného. Tzn. zamestnanec má nárok na stravovaciu poukážku v minimálnej hodnote 3,83 eur (75 % z 5,10 eur). Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovaciu poukážku minimálne 55 % z jej hodnoty. Napríklad, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovaciu poukážku v hodnote 3,83 eur, zamestnávateľ na ňu prispieva sumou 2,11 eur a zamestnanec sumou 1,72 eur (ak zamestnávateľ neprispieva zo sociálneho fondu).

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, finančným príspevkom je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného. Tzn. minimálny výška finančného príspevku je 2,11 eur a maximálna výška finančného príspevku je 2,81 eur.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) výšku hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi, ktorá je od dane oslobodená, nijako nelimituje. Preto ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravný lístok vo vyššej hodnote ako upravuje Zákonník práce, potom 

 1. na strane zamestnanca táto vyššia hodnota nad hodnotu stanovú Zákonníkom práce predstavuje nepeňažný príjem, ktorý je oslobodený od dane,
 2. na strane zamestnávateľa táto vyššia hodnota nad hodnotu stanovú Zákonníkom práce nebude predstavovať daňový výdavok.

Iná situácia nastane v prípade finančného príspevku, ktorý sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť zamestnancovi v sume vyššej ako stanovuje Zákonník práce. Z pohľadu ZDP

 1. na strane zamestnanca nebude suma finančného príspevku prevyšujúca sumu stanovenú Zákonníkom práce od dane oslobodená, a bude zdaňovaná ako príjem zo závislej činnosti (vrátane povinnosti odvodov),
 2. na strane zamestnávateľa suma finančného príspevku prevyšujúca sumu stanovenú Zákonníkom práce bude predstavovať daňový výdavok.

Okrem vyššie uvedenej sumy môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide o príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu (ďalej len „SF“).

1. Účtovanie stravovacích poukážok

Tak ako je uvedené vyššie, jednou z možností na zabezpečenie stravovania je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Stravovacie poukážky môžu mať dve formy, a to papierovú (tzv. gastrolístky) a elektronickú formu.

Poznámka: V súlade s § 152 ods. 4 Zákonníka práce v znení účinnom od 01.01.2023 zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

1.1 Účtovanie stravovacích poukážok v papierovej forme

Stravovacie poukážky v papierovej forme, ktoré zamestnávateľ nakupuje pre svojich zamestnancov predstavujú z účtovného hľadiska ceniny. V zmysle § 25 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve sa ceniny oceňujú ich menovitou hodnotou. Podľa § 25 ods. 6 písm. c) zákona o účtovníctve sa menovitou hodnotou rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch, alebo ceninách. Nákup stravovacích poukážok účtovná jednotka účtuje v ich menovitej hodnote vyznačenej na stravovacej poukážke, bez ohľadu na prípadné zľavy a provízie poskytnuté sprostredkovateľom stravovacej služby.

Výdaj stravovacích poukážok zamestnancom sa účtuje na ťarchu

 • účtu 527 – Zákonné sociálne náklady v sume podľa Zákonníka práce,
 • účtu 528 – Ostatné sociálne náklady nad rámec podľa Zákonníka práce,
 • účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, v sume akou zamestnávateľ prispieva zo SF,
 • účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom v sume v akej prispieva zamestnanec

a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 213 – Ceniny v okamihu odovzdania stravných lístkov zamestnancovi.

Zamestnávateľ, ktorý prispeje svojím zamestnancom na stravu nad rámec jeho zákonných povinností vyplývajúcich z § 152 Zákonníka práce účtuje o sume poskytnutej nad rámec Zákonníka práce na účte 528 – Ostatné sociálne náklady, pričom v zmysle ustanovení ZDP je u zamestnávateľa nedaňovým nákladom.

Prípadná odmena (provízia) dodávateľovi sa účtuje v prospech účtu 321 – Dodávatelia a na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

Príklad č. 1

Spoločnosť s. r. o. dodáva stravovacie poukážky v počte 1 000 ks mesačne vopred. Nominálna hodnota 1 stravovacej poukážky je 4,50 eur, čo predstavuje 4 500 eur. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so Zákonníkom práce napríklad 55 % zo 4,50 eur t. j. z hodnoty stravovacej poukážky, 0,60 eur prispieva zamestnávateľ zo SF, zvyšok z ich hodnoty zráža zamestnancom zo mzdy. Spoločnosť s. r. o. si bude účtovať províziu za dodávku a balné stravovacích poukážok vo výške 2 % z celkovej ceny za odobraté poukážky. Celková fakturovaná čiastka zahŕňa sumu za odobraté poukážky a sumu provízie spoločnosti s. r. o. za odobraté poukážky. Spoločnosť s. r. o. zľavu z ceny za odobraté stravovacie poukážky
neposkytla.

  Účtovný prípad Doklad Suma v eur MD D
1. Nákup stravovacích poukážok:
- nákup 1 000 ks stravovacích poukážok (4,50 eur / 1 poukážka)
- provízia dodávateľovi (2 % z 4 500 eur)
- DPH 20 % z provízie
Faktúra 4 500
90
18
213
518
343
321
321
321
2. Úhrada za nákup stravovacích poukážok z bankového účtu VÚB* 4 608 321 221
3. Výdaj stravovacích poukážok zamestnancom
- náklad zamestnávateľa 55 % zo 4,50 eur
- príspevok zo SF (podľa kolektívnej zmluvy) 0,60 eur
- predpis pohľadávky voči zamestnancom 1 000 ks
IÚD** 2 475
600
1 425
527
472
335
213
213
213
4. Zrážka zo mzdy zamestnanca IÚD 1 425 331 335

*VÚB – výpis z bankového účtu
** IÚD – interný účtovný doklad

Príklad č. 2

Vychádzame z príkladu č. 1, s tým rozdielom, že zamestnávateľ prepláca celkovú hodnotu stravovacej poukážky v zmysle kolektívnej zmluvy (tzv. zamestnanecký benefit).

  Účtovný prípad Doklad Suma v eur MD D
1. Nákup stravovacích poukážok:
- nákup 1 000 ks stravovacích poukážok (4,50 eur / 1 poukážka)
- provízia dodávateľovi (2 % z 4 500 eur)
- DPH 20 % z provízie
Faktúra 4 500
90
18
213
518
343
321
321
321
2. Úhrada za nákup stravovacích poukážok z bankového účtu VÚB 4 608 321 221
3. Výdaj stravovacích poukážok zamestnancom
- náklad zamestnávateľa 55 % zo 4,50 eur
- príspevok zo SF (podľa kolektívnej zmluvy) 0,60 eur
- príspevok nad rámec zákonných povinností
IÚD 2 475
600
1 425
527
472
528
213
213
213
Príklad č. 3

Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so Zákonníkom práce napríklad 55 % zo sumy 4,50 eur, t. j. z hodnoty stravovacej poukážky, 0,60 eur prispieva zamestnávateľ zo SF a zvyšok z ich hodnoty zráža zamestnancom zo mzdy. Spoločnosť s. r. o. (ďalej len „dodávateľ“) dodáva stravovacie poukážky v počte 1 000 ks mesačne. Nominálna hodnota 1 stravovacej poukážky je 4,50 eur, čo predstavuje 4 500 eur. V uzavretej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom je zľava 1,30 % z nominálnej hodnoty každej stravovacej poukážky (4,5 eur x 1,3 % x 1000 ks). Súčasťou ceny na faktúre od dodávateľa je aj provízia za dodané stravovacie poukážky v sume 2 % za odobraté stravovacie poukážky (2 % zo 4 500 eur = 90 eur). Celková fakturovaná čiastka zahŕňa sumu za odobraté poukážky a sumu provízie dodávateľovi za odobraté poukážky.

  Účtovný prípad Doklad Suma v eur MD D
1. Zálohová faktúra za stravovacie poukážky Zálohová faktúra 4 549,50 Neúčtuje
sa
 
2. Úhrada zálohy z bankového účtu Zálohová faktúra 4 549,50 314 221
3. Nákup stravovacích poukážok:
- nákup 1 000 ks stravovacích poukážok (4,50 eur / 1 poukážka)
- provízia dodávateľa (2 % z 4 500 eur)
- DPH 20 % z provízie
- poskytnutá zľava
Faktúra 4 500
90
18
58,50
213
518
343
321
321
321
321
518
4. Zúčtovanie poskytnutej zálohy IÚD 4 549,50 321 314
5. Výdaj stravovacích poukážok
- náklad zamestnávateľa (55 % z 4,50 eur)
- príspevok zo SF (podľa kolektívnej zmluvy) 0,60 eur
- predpis pohľadávky voči zamestnancom 1 000 ks
IÚD 2 475
600
1 425
527
472
335
213
213
213
6. Zrážka zo mzdy zamestnanca IÚD 1 425 331 335

Zľava z ceny sa účtuje v prospech účtu 518 – Ostatné služby, nakoľko dodávateľ takto znižuje cenu svojej služby, keďže dodávateľ nemôže znížiť menovitú hodnotu stravovacej poukážky, ktorá je na nej uvedená.

Poznámka: Ak by si dodávateľ nefakturoval odmenu (províziu) za predané stravovacie poukážky, poskytnutá zľava sa zaúčtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 321 - Dodávatelia. V takomto prípade nie je možné účtovať poskytnutú zľavu v prospech účtu 518 – Ostatné služby, nakoľko by došlo k skresleniu sumy ostatných služieb účtovaných na tomto účte. Dodávateľ v tomto prípade neposkytol zľavu z ceny svojich služieb, pretože si odmenu za služby nefakturoval.

1.2 Účtovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme

Stravovacie poukážky v elektronickej forme na báze elektronickej karty (ďalej len „elektronická karta“), ktorú poskytujú zamestnávatelia je karta, ku ktorej je zo strany zamestnávateľa asociovaná určitá hodnota (dobíjanie elektronickej karty), pričom výška „dobitia“ karty závisí od podmienok, ktoré sú dohodnuté v zmluve uzatvorenej medzi zamestnávateľom a poskytovateľom elektronickej karty. Suma na elektronickej karte v tomto prípade je pripísaná (dobitá) na účel stravovania. Elektronické karty, ktoré zamestnávateľ nakupuje pre svojich zamestnancov nepredstavujú z účtovného hľadiska ceniny ako je to v prípade stravovacích poukážok v papierovej forme.

Nadobudnutie elektronických kariet sa účtuje len v podsúvahe s podrobnou analytickou evidenciou za každého zamestnanca, ktorému je poskytnutá elektronická karta. Poskytnutie elektronickej karty zamestnancovi sa zaznamenáva v podsúvahovej evidencii.

Tak ako je uvedené vyššie zamestnávateľ pravidelne „dobíja“ elektronickú kartu príslušnou hodnotou.

Dobitie elektronickej karty zamestnancom sa neúčtuje. Zamestnanec následne touto nabitou elektronickou kartou platí za poskytnutú stravu. Poskytovateľ elektronických kariet za určité obdobie (spravidla za mesiac) zamestnávateľovi vystaví faktúru za odobratú stravu.

Na základe doručenej faktúry účtovná jednotka účtuje záväzok voči poskytovateľovi elektronických kariet v prospech účtu 321 – Dodávatelia súvzťažne na ťarchu:

 • účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancovi v sume v akej prispieva zamestnanec na stravu,
 • účtu 527 – Zákonné sociálne náklady suma 55 % z hodnoty poskytnutého stravovania,
 • účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu suma príspevku na stravovanie zo SF, ak naň zamestnávateľ prispieva.

V praxi dochádza k situáciám, že zrážka zo mzdy z titulu príspevku zamestnanca na stravu je vykonaná skôr, ako je vyfakturované odobratie stravy (skôr ako je zaúčtovaná pohľadávka voči zamestnancovi na účte 335). Zrážku zo mzdy účtovná jednotka zaúčtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci súvzťažne v prospech účtu 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom. Uvedený záväzok účtovaný na účte 333 – Ostatné záväzky sa zúčtuje s pohľadávkou účtovanou na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. 

Príklad č. 4

Spoločnosť s. r. o. (poskytovateľ) dodala elektronické karty v počte 50 ks. Spoločnosť s. r. o. si bude účtovať odmenu 108 eur, z toho DPH 18 eur za dodanie elektronických kariet. Nominálna hodnota dobitia elektronickej karty na jeden deň na zamestnanca je 4,50 eur. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so Zákonníkom práce 55 % z hodnoty 4,50 eur, pričom zamestnávateľ prispieva zo SF 0,60 eur a zvyšok zráža zamestnancom zo mzdy. Zamestnávateľ dobil 50 ks elektronických kariet na začiatku mesiaca na 20 pracovných dní v sume 4 500 eur. Zamestnanci odpracovali 20 pracovných dní a minuli celú dobitú sumu na elektronickej karte. Faktúru za februárové stravovanie dostal zamestnávateľ
20.03.2021.

  Popis účtovného prípadu Doklad Suma v eur MD D
1. Odmena za nadobudnutie
elektronických kariet 50 ks
DPH 20 %
Faktúra

90
18

518
343
321
321
2. Dobitie elektronických kariet na 20 pracovných dní (začiatok februára) IÚD 4500 podsúvahová
evidencia
3. Na začiatku marca (resp. koncom februára):
- zaúčtovanie zrážky z titulu príspevku na stravu
IÚD
(mzdový list)
1 425 331 333
4. Predpis záväzku za februárové stravovanie (zamestnanec minul celú
dobitú sumu):
- pohľadávka voči zamestnancom
- zúčtovanie do nákladov 55 % z hodnoty poskytnutého stravovania
- príspevok zo SF
Faktúra
1 425
2 475

600
335
527

472

 


321
321

321

5. Vzájomné započítanie záväzku a pohľadávky voči zamestnancovi IÚD 1 425 333 335


Poznámka: V účtovníctve vzniká zamestnávateľovi opodstatnený náklad na stravné pre zamestnanca (55 % z hodnoty poskytnutého stravovania) v okamihu čerpania stravného zamestnancom dokladované faktúrou od poskytovateľa.

2. Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

Podľa § 152 ods. 7 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.
Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce.

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie postupy účtovania špecificky neupravujú.

Finančný príspevok musí byť poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce, a to tak aby zamestnanec mal finančný príspevok k dispozícií prvý pracovný deň v mesiaci na aktuálny mesiac. Preto poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľ účtuje na ťarchu účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. Po ukončení mesiaca zamestnávateľ vyhodnotí skutočný nárok zamestnanca na stravovania a zúčtuje pohľadávku účtovanú na účte 335, a to v prospech účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom súvzťažne na ťarchu:

 • účtu 527 – Zákonné sociálne náklady,
 • účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu suma príspevku na stravovanie zo SF, ak naň zamestnávateľ prispieva.

V prípade, ak zamestnávateľ na začiatku mesiaca vyplatí príspevok na stravovanie zamestnancovi v plnej výške podľa počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci, pričom zamestnancovi nevznikne nárok na finančný príspevok za určité dni, napr. z dôvodu čerpania dovolenky, je potrebné tento rozdiel vysporiadať. Spôsob vysporiadania vzniknutých rozdielov súvisiacich s finančným príspevkom, by mal mať zamestnávateľ určený vo vnútornom predpise. Napríklad vysporiadanie vzniknutých rozdielov na konci mesiaca zrážkou zo mzdy zamestnanca v sume, na ktorú mu nevznikol nárok alebo prenos vzniknutého rozdielu do nasledujúceho mesiaca a to spôsobom, že zamestnávateľ vyplatí finančný príspevok na nasledujúci mesiac v sume krátenej o počet dní, na ktoré zamestnancovi nevznikol nárok v predchádzajúcom mesiaci.

Príklad č. 5

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,50 eur/ 1 zamestnanca a 0,60 eur zo SF. Finančný príspevok a príspevok zo SF sa vypláca za mesiac február, ktorý má 20 pracovných dní. Na konci mesiaca zamestnávateľ zistí, že zamestnanec čerpal 2 dni dovolenky. Zamestnávateľ na základe vnútorného predpisu nezúčtuje skutočný nárok voči zamestnancovi na konci mesiaca, ale ho prenáša do nasledujúceho mesiaca.

  Účtovný prípad Doklad Suma v eur MD D
1. Vyplatený príspevok na stravovanie vo výške príspevku
zamestnávateľa a príspevku zo SF podľa počtu
pracovných dní (20 pracovných dní)

VÚB
IÚD

62 335 221, 211
2. Predpis skutočného nároku finančného príspevku na
stravovanie po ukončení mesiaca
- náklad zamestnávateľa (2,5 eur x 18 dní)
- príspevok zo SF (podľa kolektívnej zmluvy) 0,60 eur
(18 dní x 0,60 eur)
IÚD
45
10,8

527
472

335
335
3. Zúčtovanie zrážkou zo mzdy zamestnanca, ak vyplatený
príspevok na začiatku mesiaca bol vyšší, ako skutočný
nárok (2 dni x 3,10 eur)
IÚD 6,20 331 335

Poznámka: Účtovné súvzťažnosti sú uvedené vzorovo na 1 zamestnanca.

Príklad č. 6

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,50 eur/ 1 zamestnanca a 0,60 eur zo SF. Finančný príspevok a príspevok zo SF sa vypláca za mesiac február, ktorý má 20 pracovných dní. Na konci mesiaca zamestnávateľ zistí, že zamestnanec čerpal 2 dni dovolenky.Zamestnávateľ na základe vnútorného predpisu preplatok z príspevku na stravné prenáša do nasledujúceho mesiaca.

  Účtovný prípad Doklad Suma v eur MD D
1. Vyplatený príspevok na stravovanie vo výške príspevku
zamestnávateľa a príspevku zo SF podľa počtu pracovných dní
(20 pracovných dní)

VÚB
IÚD

62 335 221, 211
2. Zúčtovanie skutočného nároku finančného príspevku na
stravovanie po ukončení mesiaca
- náklad zamestnávateľa (2,5 eur x 18 dní)
- príspevok zo SF (podľa kolektívnej zmluvy) 0,60 eur
(18 dní x 0,60 eur)
IÚD
45
10,8

527
472

335
335
3. Vyplatenie príspevku na stravovanie na začiatku mesiaca
marec, ktorý má 23 pracovných dní krátený o 2 dni
z predchádzajúceho mesiaca (71,30 eur – 6,20 eur)
IÚD 65,10 335 221, 211
4. Zúčtovanie skutočného nároku finančného príspevku na
stravovanie po ukončení mesiaca
- náklad zamestnávateľa (23 dní x 2,5 eur)
- príspevok zo SF (podľa kolektívnej zmluvy) 0,60 eur
(23 dní x 0,60 eur)
IÚD 57,50
13,80
527
472
335
335

Poznámka: Účtovné súvzťažnosti sú uvedené vzorovo na 1 zamestnanca.

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
jún 2021

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace právne predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.